תיקוני דוחות יזומים בעקבות השמטת הכנסות

דוד אפרים

דוד אפרים, עו"ד, לשעבר מנהל מחלקת מבצעים בפקיד שומה חקירות תל אביב.

לאחרונה, הגיע לטיפולנו מקרה שמפאת חשיבותו אנו מוצאים לנכון לידע את ציבור המייצגים והציבור בכלל. להלן פרטי המקרה: פקיד השומה דרש מנישום מסמכים מסוימים לגבי שנת מס ספציפית. לאחר שהנישום רכז את המסמכים והעבירם לרואה החשבון, התברר כי בשל טעות וחוסר ידע של הנישום לא דווחו כל הכנסותיו לפקיד השומה (מדובר בהכנסות ממכירת ני"ע). 

רואה החשבון ערך חישובים וכתב מכתב מפורט לפקיד השומה, בו התבקש פקיד השומה לתקן את דוחות הנישום לאורך מספר שנים, ולהוסיף את ההכנסות שלא דווחו.

חודשים ספורים לאחר שנשלח המכתב ע"י רואה החשבון, התדפקו בשעות הבוקר חוקרי מס הכנסה על דלתות ביתו של הנישום ובידיהם צו חיפוש. כך מצא עצמו הנישום תחת חקירה פלילית.

הנוהג הרווח משתנה ומגדיל חשיפה פלילית יותר מבעבר

יש להדגיש, כי על פי פקודת מס הכנסה אין כל מניעה לפתוח בחקירה פלילית במקרה כאמור. לא זו אף זו, אין כל מניעה לפתוח בחקירה פלילית שתסתמך על הסכם שומות שנחתם בין הנישום לפקיד השומה. 

הנוהג הרווח עד לאחרונה בקרב פקידי שומה לחקירות, היה להימנע מפתיחה בחקירה במקרים שנחתמו הסכמי שומות. פקידי השומה לחקירות נהגו כך, הן כדי לא לחבל בעבודת השומה והן מהבחינה הציבורית שאין זה ראוי לפתוח בחקירה נגד מי שהסדיר ענייניו מול פקיד השומה ושילם את המס. 

יש להדגיש, כי במקרה בו נישום חתם הסכם עם פקיד השומה, ולידי מחלקת החקירות הגיע מידע הנוגע לדוחותיו שלא הוסדר בהסכם השומות, פקיד שומה בחקירות יפתח בחקירה אם מצא לנכון. 

לאחרונה, על פי הנחייתו של מנהל רשות המיסים, פקידי השומה האזרחיים מעבירים לפקידי שומה לחקירות מקרים בהם מתגלים הפרשי הון.

לאור האמור לעיל, חל שינוי בעבודת פקידי השומה דבר העלול לגרום לנישום חשיפה פלילית במקרים שעד כה לא הובילו לכך. אנו נעקוב בחודשים הקרובים אחר התפתחויות אלו, שיתכן ויצריכו שינויים בהתנהלות מול פקידי השומה. 

המלצות למייצגים ולנישומים אל מול פקידי השומה

לעת עתה אנו ממליצים למייצגים ולנישומים לפעול כדלקמן:

– יש להימנע מלשלוח לפקידי השומה בקשות לתיקון שומה הנוגע להעלמת הכנסה, רצוי לפנות לפקיד השומה בעניין זה, בבקשה לקיים דיון ובמסגרתו להעלות את נושא התיקון.

– יש לנקוט במשנה זהירות לגבי מסירת מסמכים אשר לא נדרשו על ידי פקיד השומה. כל מסמך הנמסר לפקיד השומה עלול לשמש את רשות המיסים בכל הליך בין אם אזרחי ובין אם פלילי.

– יש לנהל תרשומות של כל דיוני השומה (גם אם המפקח או הרכז מסרבים לחתום על התרשומות אין הדבר מפחית מערכן). לכל אמירה של מפקח/רכז וכל בעל תפקיד אחר עשויה להיות משמעות במקרה של ניהול הליכים בין אזרחיים ובין פליליים בבתי המשפט.

בכל מקום בו קיים חשש מחשיפה פלילית אנו ממליצים לפנות לעו"ד המתמחים בתחום המיסים, וזאת בטרם שליחת בקשות לתיקון ו/או ניהול דיונים מול פקיד השומה.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל