עבירת גניבה

עבירת גניבה

עבירות גניבה הן סדרה של עבירות הפזורות בסעיפים 383 – 401 בחוק העונשין, כאשר כל עבירת גניבה נבדלת מרעותה בחומרתה.

עבירות אלו, שהטיפול בהן נעשה על ידי עורך דין פלילי, כוללות: גניבה כעבירה בסיסית, גניבה ממעביד (= גניבה בידי עובד), גניבה בידי מורשה, גניבה בידי עובד ציבור וכיוצ"ב.

סוגי עבירות גניבה לפי חוק העונשין

עבירת גניבה בתצורתה הבסיסית מוגדרת בסעיף 383 בחוק העונשין כמצב שבו:

אדם גונב דבר אם הוא –

(1)   נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;

(2)   בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

למה מתכוון המחוקק?

  • "דבר הניתן להיגנב" – דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין – לאחר ניתוקו מהם.
  • "בלי הסכמת הבעל" – הכוונה היא ל"בעלות", לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה.

שתי חלופות אלה דנות בשתי אפשרויות:

  • הוצאת דבר מחזקת צד ג' ללא הסכמתו ומתוך כוונה לשלול את הדבר ממנו באופן קבוע. מקרה זה כולל גניבת רכוש, מוצרים מחנות, זכויות ו/או נכסים מוחשיים אחרים ו/או בלתי מוחשיים שנמצאים בחזקתו של אותו צד.
  • שליחת יד במרמה בדבר שהופקד בידיו כדי להשתמש בו או שמישהו אחר ישתמש בו ואין הוא בעליו. מקרה זה כולל כל שימוש בדבר המופקד בפיקדון ואפילו הוחזר הוא לאחר השימוש בו להיות מופקד במקומו טרם השימוש בו. מקרה זה כולל כל שימוש בפיקדון כספי שנמצא בידי נאמן ו/או שלוח.

גניבה בנסיבות מחמירות​

סעיף 384א לחוק העונשין מגדיר גניבה בנסיבות מחמירות, מקרה בו עבירת גניבה הופכת לעבירת פשע ולא עבירת עוון. החוק מפרט מה נחשב בתור גניבה בנסיבות מחמירות ומה העונש הקבוע בגין כל סעיף.

  • סעיף 384א(א) קובע, כי "הגונב דבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מתקני תשתיות או חיבור אליהם, או דבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור או דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית, בקר או מקנה, ובלבד שערכו של הדבר הנגנב עולה על 1,000 שקלים חדשים או דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי", דינו מאסר 4 שנים.
  • מעבר לאמור קובע הסעיף, כי גניבה בידי מי ש"גונב דבר שערכו עולה על 500,000 שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים" ו/או גניבה בידי מי ש"גונב נשק, דינו – מאסר עשר שנים".
  • בסעיף 390 לחוק העונשין – "עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר עשר שנים".
  • בסעיף 391 – "עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים".
  • בסעיף 392 – חבר דירקטוריון או נושא משרה של תאגיד הגונב דבר שהוא נכס התאגיד, דינו – מאסר שבע שנים".

גניבה בידי עובד ציבור​

גניבה בידי עובד ציבור היא עבירה לפי סעיף 390 לחוק העונשין. בהיותה בין העבירות החמורות ביותר שקיימת בספר החוקים, ניתן לה מעמד מיוחד והמחוקק קבע בגינה ענישה של עשר שנות מאסר.

בהתאם להוראות הסעיף, בעבירה זו נכללת כל גניבה על ידי "עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים". לעניין זה עובד ציבור הוא כל אחד מהמנויים בסעיף 34כד לחוק העונשין ובכללם עובדי מדינה.

עבירה של גניבה בידי עובד ציבור מבוססת על פגיעה קשה בטוהר מידות של נושא התפקיד באמון הציבור. בהיותה כזו, בתי המשפט מתייחסים לעבירות אלה בחומרה והרשעה בגינה יכולה להוליד ענישה מחמירה ביותר אשר גוררת תקופת מאסר ארוכה מאוד תוך הטלת קלון על המורשע.

הטיפול בהליך הפלילי בגין אשמה בעבירה זו דורשת בקיאות וידע בענפי משפט שונים ולכן חשוב ביותר לבחור עורכי דין המומחים בדין הפלילי ביחד עם תחומים אחרים.

גניבה ממעביד (גניבה בידי עובד)​

גניבה ממעביד היא עבירה לפי סעיף 391 לחוק העונשין שהמחוקק בחר לציינה במפורש ולהבדילה משאר עבירות הגניבה. נוסח העבירה בחוק העונשין קובע, כי "עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו – מאסר שבע שנים". גם כאן, בדומה לעבירת הגניבה על ידי מורשה, מערכת יחסי האמון המיוחדים שחלים במסגרת יחסי עובד מעביד לאורך כל תקופת ההעסקה ואף לאחריה מחייבת החמרה על רקע האפשרות שיש לאותו עובד מכוח אותם יחסים שתיארנו לעשות בנכסי המעביד ביד חופשית. מערכת יחסי אמון מיוחדת זו מאפשרת לעובד גישה טבעית לנכסי המעסיק וזו יכולה לפגוע בו פגיעה קשה תוך ניצול גישה זו לגניבה אותה קשה מאוד לגלות.

מטרת הענישה במקרה של עבירת גניבה ממעביד היא להשיג הרתעה ולמנוע הישנות עבירות כאלה במקום העבודה. זאת תוך הגנה על יחסי עובד מעביד ועל המיוחדות של מערכת יחסים זו בחקיקת המגן במדינת ישראל. יחד עם זאת, לא בכדי קבע המחוקק ענישה מחמירה של שבע שנות מאסר בגין גניבה ממעביד, שכן עבירה זו מבוססת גם על הפרת אמון, נאמנות ושליחות שקיימת בין שני הצדדים זאת בנוסף לעבירת הרכוש. בעבירה זו מדובר במעמד מיוחד שיש לעובד מול מעסיקו וככל שהוא מנצל זאת לגנוב מהאחרון את רכושו, הרי שיש להגן על כך באמצעות ענישה מחמירה ומרתיעה.

רמת הענישה בתחומי עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות עולה, ואיתה עולה רמת הענישה בעבירות גניבה בידי עובד. כתוצאה מכך, נסיבות אישיות מיוחדות לא תמיד מונעות את המאסר בפועל. לא אחת נדחו ערעורים על חומרת העונש בבתי המשפט בעבירות מסוג זה, בשל הפגיעה ביחסי האמון ובמטרה להרתיע מהישנותה.

גניבה בידי נושא משרה או דירקטור​

עבירה בידי נושא משרה או דירקטור היא עבירת גניבה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 392 לחוק העונשין. גם עבירה זו זכתה למעמד עצמאי משלה בשל חשיבותה ומאפייניה. במסגרת גניבה על פי סעיף זה תבוא כל פעולה של "חבר דירקטוריון או נושא משרה של תאגיד הגונב דבר שהוא נכס התאגיד" והעונש בצידה עומד על מאסר שבע שנים.

הסיבה שהמחוקק רואה בעבירה זו חומרה מיוחדת, נעוצה בעובדה הנוגעת ליחסי האמון, השליחות וחובת הנאמנות והזהירות שחלה על אלה במישור האזרחי, והאפשרות הבלתי מוגבלת שיש להם לבגוד בחובות אלה ולנצל את מעמדם המיוחד לגישה חופשית וטבעית לנכסי התאגיד.

גניבה בידי מורשה​

סעיף 393 קובע, כי

"העושה אחת מאלה, דינו מאסר שבע שנים:

(1) גונב נכס שקיבל עם ייפוי כוח לעשיה בו,

(2) גונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה מעולה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה פלונית או ימסור כולם או מקצתם לאדם פלוני,

(3) גונב נכס שקיבל, לבדו או עם אדם אחר, בשביל אדם אחר או לזכותו,

(4) גונב מן התמורה של נייר ערך, או של עשיה בנכס על פי ייפוי כוח, כשקיבל הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני".

עבירות גניבה בידי מורשה הן עבירות מסוג פשע ועניינן בשליחת יד בדבר ששייך ו/או בבעלות ו/או בעל כל זכות אחרת בדבר של צד ג'. יסודות עבירה חמורה זו נעוצים באמון ובחובת השליחות והנאמנות שהופקדו בידי מי שמבצע את העבירה כלפי צד ג' אשר ביצע את הגניבה תוך הפרה של חובות אלה ופגיעה ממשית ביחסים המיוחדים שיש בין השניים. עבירה זו השייכת לעבירות הצווארון הלבן ודורשת התמחות מיוחדת שכן היא מבוססת גם על דיני חוזים ודיני מסחר ותאגידים, דיני שליחות ודיני הנאמנות.

הסיבה שהמחוקק רואה בעבירה זו חומרה מיוחדת, נעוצה בעובדה הנוגעת ליחסי האמון, השליחות וחובת הנאמנות והזהירות שחלה על אלה במישור האזרחי, והאפשרות הבלתי מוגבלת שיש להם לבגוד בחובות אלה ולנצל את מעמדם המיוחד לגישה חופשית וטבעית לנכסי התאגיד.

עונש על גניבה

עבירת הגניבה הבסיסית כאמור בסעיף 384 לחוק העונשין היא עבירה מסוג "עוון" אשר העונש המקסימאלי הקבוע בצדה בחוק העונשין עומד על שלוש שנות מאסר. עניין זה חשוב ביותר שכן בניגוד לעבירה מסוג פשע, במקרה של עבירות עוון לא עומדת לנחקר הזכות לשמוע את טענותיו באשר לאפשרות הגשת כתב אישום בטרם הגשתה, בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי.

במקרה כאמור, ייצוג משפטי על ידי מומחים בדין הפלילי בעבירות כלכליות, יכול לאפשר מיצוי זכויות הנחקר, לרבות ביצוע שימוע לפנים משורת הדין, עוד בטרם הוגש כתב אישום, והשגת תוצאות והסדרים טובים יותר מאלה שיושגו לאחר הגשת כתב אישום.

מגמת הענישה בגין עבירות גניבה​

בשנים האחרונות חלה מגמת החמרה בעבירות כלכליות בכלל ובעבירות מסוג עבירת גניבה בידי מורשה בפרט. עבירות אלו הן עבירות מתוחכמות ובדרך כל המבצעים אותן משתייכים לחוגי ההשכלה הגבוהה ולבעלי ההון בעלי מעמד כלכלי אשר מנצלים את ידיעתם, התמחותם המקצועית, כספם השכלתם וכלים אחרים שעומדים לרשותם לצורך ביצוע העבירה.

בתי המשפט נוטים במקרה של הרשעה שלא לגזור את העונש המקסימאלי הקבוע בחוק העונשין, אך עדיין מחייבים מאסר בפועל לתקופה ממושכת. מדיניות הענישה הנוגעת לגניבה במקרים מיוחדים; גניבה בידי מורשה, גניבה בידי מנהל או נושא משרה אחר ו/או נאמן ו/או עובד, הינה אחידה, כי כולן נוגעות לנאשם מושחת ששלח יד ברכוש של צד ג' ומעל באמונו, גם יחד, תוך פגיעה ביושר ובהגינות שיוחסו לו.

מתי עבירת גניבה תקפה?​

לעניין זה קובע החוק, כי הגניבה שנעשית ב"נטילה" ו"בנשיאה", תהא "לרבות בהשגת חזקה" שיכולה להתבצע "בתחבולה" או "בהפחדה" או "בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך" או "במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל", וכן "לרבות על ידי הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר – הסרתו לאחר ניתוקו הגמור".

הגדרה רחבה זו מאפשרת לתפוס אדם מבצע עבירה גם אם לא התכוון לכך. כך למשל, אם מצא אבידה ולא השיבה לבעליה, על אף שידע כי ניתן לאתר את בעלי האבידה בשקידה ראויה. אם קבל לידיו טובת הנאה בטעות או בחוסר תשומת לב של הצד השני ולא פעל להשיבה לו (זיכוי חשבון בנק בטעות).

העבירה מתייחסת ל"דבר הניתן להיגנב", ולכן בעבירה זו יש להוכיח כי קיים נכס בבעלות ו/או בהחזקה ו/או בשליטה של הצד שממנו הוא נגנב. נכס כזה יכול להיות כל זכות חפצית או זכות ערטילאית שמוכח לגביה, כגון ידע, שם, מוניטין או כל יצירה אחרת ששייכת לנגנב.

ייעוץ וייצוג משפטי בעבירות גניבה במשרד עו"ד שגיב בלזר ושות'

טיפול בעבירות גניבה אלה מצריך עורכי דין מומחים בתחום שיש בידם גם התמחות בענפי משפט אחרים משיקים לדין הפלילי והצווארון הלבן, כדוגמת דיני תאגידים, דיני מסחר ואזרחי, דיני עבודה, דיני משפחה, דיני שוק ההון וכיוצ"ב.

משרדנו מתמחה בענפי המשפט השונים, ויותר מכל בשילוב ביניהם, בקיא באיתור פתרונות לטובת לקוחותיו על בסיס מקצועיות, חשיבה לא שגרתית, יצירתיות, ידע בקיאות ועמידה על זכויות לקוחותינו.

משרדנו מתמחה בדיני עבודה ומייצג עובדים ומעסיקים בכל סכסוכי העבודה ביחד עם התמחות כלכלית-פיננסית מובהקת בעבירות כלכליות וצווארון לבן.

עו"ד העלמת מס ועבירות מס הכנסה

אנו יודעים להעניק מענה לעובד או למעסיק בפני אישום בעבירות גניבה במסגרת סיום יחסי העבודה שבין השניים, תוך מתן ייעוץ מקצועי, מסירות בעבודה לטובת הלקוח, חשיבה “מחוץ לקופסה”, יצירתיות, זמינות ומתן אוזן קשבת לצורכי הלקוח.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי עבירות גניבה:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד

עבירת השוחד

עבירת השוחד ניווט מהיר מה זה שוחד? מתן שוחד וקבלת שוחד ענישה על עבירות שוחד לפי חוק העונשין החמרת הענישה על עבירות השוחד משרד שגיב בלזר: עו”ד פלילי לעבירות שוחד

קרא עוד

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה ניווט מהיר קבלת דבר במרמה מה נחשב בתור קבלת דבר במרמה? התחזות וקבלת דבר במרמה העונש על עבירות מרמה ועל נסיבות מחמירות קבלת דבר בתחבולה איזה עו”ד

קרא עוד

צווארון לבן

צווארון לבן ניווט מהיר מהן עבירות צווארון לבן? סוגי עבירות צווארון לבן ומאפייניהם עבירת שוחד מרמה והפרת אמונים קבלת דבר במרמה עבירות ניירות ערך עבירות על חוק ההגבלים העסקיים זיוף

קרא עוד

הלבנת הון

הלבנת הון ניווט מהיר הלבנת הון – הגדרה איסור הלבנות הון בישראל ענישה בגין הלבנת כספים תהליך הלבנת ההון שגיב בלזר ושות’ – עו”ד הלבנת הון הלבנת הון הלבנות הון

קרא עוד