תיקוני דוחות יזומים בעקבות השמטת הכנסות

לאחרונה, הגיע לטיפולנו מקרה שמפאת חשיבותו אנו מוצאים לנכון לידע את ציבור המייצגים והציבור בכלל. להלן פרטי המקרה: פקיד השומה דרש מנישום מסמכים מסוימים לגבי שנת מס ספציפית. לאחר שהנישום רכז את המסמכים והעבירם לרואה החשבון, התברר כי בשל טעות וחוסר ידע של הנישום לא דווחו כל הכנסותיו לפקיד השומה (מדובר בהכנסות ממכירת ני"ע).  רואה […]

אי רישום תקבול

סעיף 145ב(א)(1) לפקודת מס הכנסה קובע, כי אי-רישום תקבול הופך את פנקסיו של הנישום לבלתי קבילים, זולת אם שוכנע פקיד השומה, כי הייתה סיבה מספקת לאי הרישום. גם אם פעל הנישום בתום לב וגם אם לא הוכחה כל כוונה להשתמטות ממס, אין בכך כדי לשמש הגנה מפני פסילת ספרים. הטענה, כי לא הייתה כוונה להעלים הכנסות לא יכולה להוות סיבה מספקת לאי רישום התקבול.

"קו הצדק" ואי הודעה על פתיחת עסק

דוד אפרים, עו"ד – מומחה למיסוי פלילי – לשעבר מנהל תחום מבצעים ברשות המיסים בחודשים האחרונים ועם הפעלת "קו הצדק", אנו עדים למאמצי רשות המיסים, להגברת האכיפה. מידי יום, גם חודשים לאחר השקת קמפיין "קו הצדק", זרם הדיווחים הינו רב ומשמעותי. מבלי להתייחס לביקורת שנשמעה כנגד הפעלת "קו הצדק", נאמר רק, שמרבית המידעים והדיווחים אינם […]