קיזוז הפסדים – מיסוי בינלאומי

עו"ד ורו"ח יגיל בלזר הרצה במסגרת קורס במיסוי בינלאומי בלשכת רואי החשבון בנושא קיזוז הפסדים ביחס למיסוי בינלאומי.

הרצאתו הציגה את עקרונות סעיף 28 ו-29 לפקודת מס הכנסה, הסביר על קיזוז הפסדים מהכנסה, מהכנסה פאסיבית, הפסד מעסק / ממשלח יד שנוצר בחו"ל, ועל קיזוזי הפסד הון לפי סעיף 92.

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

הטלת מס ערך מוסף על פעילות בניירות ערך – בין המצוי והרצוי

במסגרת שני פסקי דין [ע"מ 25935-02-16 אקוויטס ניהול השקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 4, פורסם בנבו וע"מ 14338-02-15 טריידומטיקס בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 1, מיסים לב/1 (מרץ 2018), ה-1)], קיבלה רשות המיסים (בשניהם נמצאה זוכה) גושפנקה לכאורית למסות במע"מ כל פעילות בניירות ערך המגיעה כדי עסק. לעניין זה, החיוב יוטל על הפעילות בניירות […]

רכישת אגרות חוב – נציבות מס הכנסה ופקידי שומה

ארז שגיב עו"ד ורו"ח , מומחה למיסים – לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המסים יגיל בלזר עו"ד ורו"ח , מומחה למיסים – לשעבר יועץ מקצועי למנהל רשות המסים. השאלה: האם רווח הנובע מרכישה עצמית של אגרות חוב, יסווג בדוחות הכספיים ולצורכי מס כהכנסות מימון או כרווח הון? ומה אומרים? בחוזר מס הכנסה מספר 2/2010 , […]

קיזוז הפסדים על רווח הון בעסק

האם חברת החזקות זכאית לבצע קיזוז הפסדים כנגד רווח הון ממכירת מניות? אחד המבחנים המרכזיים שיכולים להעיד על היות מכר מניות רווח הון בעסק הוא שהחברה המחזיקה הפיקה בידה הכנסות מעסק שנבעו מאחזקותיה באותן מניות, עובר למכירתן. ואולם, באותה מידה, ניתן לראות, כי ביהמ"ש רואה, אגב אורחא, בהכנסות מדיבידנד, דמי ניהול וריבית, כאילו אינן מהוות […]

קיזוזי הפסדים בחברה משפחתית – חברת יפעת

המחלוקת שבין הצדדים נסובה סביב הפרשנות למונח "רווחים" כאמור בסעיף 64א לפקודה. בעוד המשיב טוען, כי יש לראות את "הכנסות החברה" בסעיף זה כהכנסות שחויבו בשיעור מס שולי או כהכנסות שלא קוזזו כנגד הפסדים, המערערים טוענים כי מונח זה חובק גם קיזוזי הפסדים כאמור בפרשת העובדות.

ניכוי הוצאות מימון

ראשית, יש להפריד בין שתי הישויות המשפטיות; חברה ובעל מניותיה. שנית, לא ברור מתוך נתוני השאלה האם לחברה פעילות עסקית אם לאו ומהו בעצם תוכן פעילותה. כמו כן, אין ברור האם יתרת הזכות של בעל המניות בחברה מייצרת לו הכנסות מימון ובאיזה גובה והאם אלה נדרשו בניכוי בידי החברה ונוכו לצורכי מס. כל שידוע הוא […]

תכנוני מס: חברות משפחתיות וחברות שקופות

סעיף 64א לפקודת מס הכנסה מגדיר חברה משפחתית כחברה שקופה, אלא אם בקשה החברה אחרת מפקיד השומה. בקשה זו יוצרת הזדמנויות במקרה של צבירת הפסדים ומכירת פעילותן של חברות משפחתיות