חוק צ'קים ללא כיסוי: התנהלות נכונה לעסקים מול הבנק

עו"ד ורו"ח ארז שגיב

עו"ד ורו"ח ארז שגיב הוא מנהל החטיבה המקצועית ברשות המיסים לשעבר, ושותף מייסד במשרד שגיב בלזר ושות', העוסק בתחומי מיסוי אזרחי ופלילי, הלבנת הון, תאגידים, מקרקעין, אזרחי-מסחרי, פיננסים, הוצל״פ, עבודה ומשפחה-כלכלי

תקנות חירום צ'קים ללא כיסוי: סקירת מצב נוכחי

חוק צ'קים ללא כיסוי קובע, כי חשבון בנק יוגבל אם בתקופה של שנה חזרו לבעל החשבון 10 המחאות או יותר בעילת אי כיסוי מספיק בחשבון. תקופת הקורונה יצרה חריג מיוחד לפיו אם הוכרזה שעת חירום בישראל והמפקח על הבנקים סבר, כי יש להשעות בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו, רשאי הוא לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל צ'קים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים. קביעה זו יכול שתעמוד מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה.
שר המשפטים האריך את תוקפן של תקנות צ'קים ללא כיסוי, לפיהן צ'ק שחזר במהלך תקופת הקורונה (23.6.2020 עד 10.8.2020), לא יגרום להגבלת חשבון בנק של בעליו. תקנות שעת חירום אלה הוארכו ביום 26.8.2020 והוחלו באופן רטרואקטיבי על אותה תקופה החל מיום 23.6.2020. משמעות ההוראה היא שצ'ק חוזר בתקופה זו, החל מחודש מרץ, מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת הצ'קים הקבועה בחוק לצורך הטלת ההגבלה (10 שיקים).

אי הסדרת תקופת ההקפאה והשלכותיה על עסקים

תקנות החירום כאמור, נועדו למנוע הגבלה של חשבונות הבנק ופגיעה בעסקים ובבעליהם בתקופה קשה זו על רקע קשיים תזרימיים, ובעיקר כיוון שמשקי בית ועסקים, "חיים" על צ'קים דחויים שניתנו לפני תקופת הקורונה ופרוץ המשבר או במהלך אותה תקופת הקפאה כמצוין לעיל.

ברור שככל שהקורונה תימשך הבעיה תלך ותחמיר. בעת כתיבת שורות אלה, אכן טרם הוסדרה הארכת תקופת ההקפאה החל מיום 10.8.2020 ואילך. בכל מקרה, מבחינת בעלי העסקים ומשקי הבית, נחווה עתה עליה במספר הצ'יקים שיחזרו, אשר יגרמו לשיבושים קשים במהלך העסקי ובתפקוד משקי הבית, וכך גם בגמישות שלהם "להסתדר" בתקופה זו, עת ימצאו פתרונות חלקיים לקשיים בתזרים המזומנים.

נזכור, כי הגל השני של הקורונה, תקף את ישראל ביתר שאת, כאשר התקנות שפורסמו נולדו בסמוך לפרוץ הגל הראשון. לאחר תום התקופה שבה חל הסייג לחוק (90 ימים, דהיינו עד 23.6.2020 ולאחר ההארכה עד ליום 10.8.2020), עדיין מחכים להארכה נוספת של התקופה שבה יחולו הסייגים, שכן משבר הקורונה ממשיך ומעמיק את הקשיים בעסקים רבים, ולפיכך צצות יותר ויותר בעיות תזרימיות.

המשמעות העסקית של צ'קים חוזרים

לעניין זה חשוב לזכור, כי על פי החוק, ההגבלה מוטלת על כל פעילות צ'קים באותו חשבון ואין זה משנה אם החשבון משרת עסק או פעילות פרטית או שניהם יחד. לאחר שנמנו 10 צ'קים חוזרים בחשבון מחמת היעדר כיסוי, ייאסר שימוש בצ'קים באותו חשבון לכל אורך תקופת ההגבלה.

למרות ההקפאה לגבי הגבלת החשבון החל מיום 4.3.2020 ועד ליום 10.8.2020, כל צ'ק שחזר מסיבת אין כיסוי, ימשיך להיות מדווח למאגר נתוני האשראי, והדבר ישפיע על דירוגו הפיננסי של הלקוח, הגם שהחזרת הצ'ק לא תגרור הגבלה. כמובן, שאין באמור כדי למנוע את הליכי ההוצאה לפועל, מקום שבו המחזיק בצ'ק כדין יחפוץ בגבייתו, זאת הגם שסורב על ידי הבנק.

מכל מקום, נציין כי הליכי הוצאה לפועל כיום ובתקופת המשבר מקלים יותר עם חייבים לאור חוק חדלות פירעון, ואלה ממומשים בקצב איטי יותר, שכן ניתנה הוראה על ידי שר המשפטים להשהות פתיחת תיקים והליכי גביה בשל חובות שימשיכו להתקיים, וזאת עד להגעה להסדר בין החייב לבין הזוכה. הבנקים מצידם קצת יותר קואופרטיביים וניתן להגיע איתם להסכמות שונות הנוגעות לפריסה של הצ'קים ושל החזרי חובות והלוואת שנתנו ללקוחותיהם, לרבות הקלות בריבית על חובות אשר נעה היום בין 7% לבין 8% ריבית שנתית אפקטיבית, ובין 16% לבין 17% ריבית שנתית על יתרה חריגה.

לעניין זה נציין, כי אם לקוח מבטל צ'ק שאין לו כיסוי (תמיד תיבדק הייתרה בחשבון במועד ההפקדה), הצ'ק עדיין יוחזר מסיבה זו ולא מסיבת ביטול הצ'ק. לכן, וככל שניתן, יש לנסות להימנע מהפקדת צ'ק כזה על ידי מחזיקו על דרך החלפתו או דחיית מועד ההפקדה שלו בהסכמת הצדדים.

כדאי לדעת: הבנק יכול לעזור למצוא פתרון

הוראת ניהול תקין מס' 450 מטעם המפקח על הבנקים שעניינו "הליכי גביית חובות", מטילה חובות על הבנקים לנסות לסייע במציאת פתרונות ללקוחות בקשיים כלכליים גם במצבי שגרה, טרם פניה לערכאות משפטיות, תוך שמירה על שקיפות והגינות. קביעה זו מקבלת משנה תוקף בימים שאינם שגרה ובתקופת משבר כמו הקורונה.

מכאן, הורה המפקח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים לפעול באחריות, בהגינות ובשקיפות למול כל לקוחותיהם ולנסות להגיע להסדרים מיטיביים בטרם נקיטת הליכים משפטיים. למותר לציין, כי לאור ההנחיות הברורות של המפקח על הבנקים בעניינים שלעיל ולאור הימשכות המשבר בעת הזו, יש וייתכן כי תקופת ההקפאה תוארך, שכן ההארכה הראשונה נעשתה גם היא באופן רטרואקטיבי ולאחר חודשיים מהמועד האחרון שהיה ניתן להארכה.

הבנקים מצידם, ככל שלקוחותיהם יפנו אליהם, אמורים לפעול למזער את נזקי לקוחותיהם ולנהוג במשנה זהירות בעניין הנדון, לרבות לגבי הארכת לוחות זמנים, הצעת סיוע יזום, פריסה והסדרי תשלום נוחים, מתן הקלות בעמלות ובריביות לרבות ריבית פייגורים, פריסת חובות וכיוצ"ב.

החשבון הוגבל? הכירו את זכויותיכם

לביטול ו/או אי פירעון של צ'קים ללא כיסוי יש השלכות כבדות משקל על ההתנהלות הכלכלית של לקוח הבנק בעתיד, על נתוני האשראי שלו ועל דירוגו במערכת הבנקאית, ומכאן יש להגביר את העבודה השוטפת מול הבנקים וכן מול אלה שמחזיקים בצ'קים, אותם יש לשכנע, כי ימנעו מהפקדתם עד יעבור זעם.

עוד נציין, כי בהתאם להוראות חוק הבנקאות, הבנקים חייבים לפתוח לכל אזרח חשבון בנק אשר עומד בזכות באופן קבוע, זאת גם אם הוטלה עליו הגבלה, למעט מקרים חריגים. ברם, כאשר ההגבלה בתוקף, הרי שבאותו חשבון לא יתאפשר שימוש בצ'קים וכרטיסי אשראי. לעומת זאת, כן יתאפשר לקבל כרטיס למשיכת מזומנים (אשר יהיה מוגבל למזומנים הקיימים בחשבון), שימוש בהוראות קבע, ביצוע פעולות בהתאם לפרופיל לקוח, וגישה למידע בנקאי.   

נקלעתם למשבר? התקשרו אלינו!

משרדנו מתמחה במתן ליווי וסיוע משפטיים לעסקים ומשפחות שנקלעו למשבר כלכלי, בעיות תזרים, והליכים שנפתחו בהוצאה לפועל ובבתי משפט.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי קורונה: