חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרה רולינג: החלטת מיסוי מקדמית

פרה רולינג (Pre Ruling), כפי שנקרא עד לתיקון החוק, או החלטת מיסוי מקדמית (כפי שהיא מכונה כיום) היא החלטה הניתנת על ידי המחלקה המקצועית ברשות המיסים בנושאי מס הכנסה, מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין.

הליך זה בא להקל על נישומים בשאלות מיסוי מקצועיות המתעוררות אגב עסקאות מכל מן וסוג שהוא. פרה רולינג מאפשר לנישום להשיג וודאות באשר להשלכות המס בקשר עם העסקה הנדונה אשר עתידה להתבצע, על פי ובהתאם להוראות הקבועות בהחלטת המיסוי.

בנוסף פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין וחוק עידוד השקעות הון מגדירים מספר סעיפים המחייבים הגשת בקשה להחלטה מקדמית באמצעות הסדר בחוק.

הסמכות המשפטית למתן החלטות מיסוי מקדמיות

הבסיס הנורמטיבי לשימוש שעושה רשות המיסים במכשיר זה נמצא בסעיפים 158ב עד 158ו בחלק ט' לפקודת מס הכנסה שעניינו שומת הכנסה, החלטת מיסוי, השגה וערעור. על פי סעיפים אלה מנהל רשות המיסים מוסמך ליתן החלטות מיסוי מקדמיות בסוגיות מס שונות העולות לדיון אגב עסקה.

סעיף 158ב לפקודת מס הכנסה מגדיר "החלטת מיסוי" כ"החלטה בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו". לעניין זה, יכול שההחלטה תהא בהסכם ויכול שלא. "החלטת מיסוי בהסכם"  היא "החלטת מיסוי שניתנה בדרך של הסכם עם המבקש".

סעיף 158ג לפקודת מס הכנסה המגדיר את הסמכויות לעניין החלטת המיסוי קובע, כי אם הוגשה בקשה כזו, אזי רשאית רשות המיסים לסרב לתת אותה או לקבוע, כי תשובה לבקשה תינתן על ידי פקיד השומה שלא בדרך של החלטת מיסוי. החלטת המיסוי יכולה להיות מוגבלת בזמן ובמגבלות אחרות או מותנית בתנאים, כפי שנקבע בה. יחד עם זאת, אם החלטת המיסוי אינה בהסכם, הרי שהיא לא תינתן אלא לאחר שניתנה למבקש הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיו, ואם ירצה בכך המבקש יוכל הוא לערער על אותה החלטה כחלק מערר או ערעור על השומה.

מה היתרונות של Pre Ruling?

  • מתן תשובה חד משמעית בסוגיות ערטילאיות: המטרה העיקרית של Pre Ruling היא לתת תשובה מטעם רשות המיסים במקרים בהם לשון החוק וחוזרי המס אינם מספקים תשובה חד משמעית בנוגע להשלכות המיסוי של הליך או עסקה העתידים להתבצע. כך למשל כאשר נדרשת פרשנות על חוק חדש שנכנס לתוקף, על חוקים שכוונת המחוקק בהם ניתנת לפרשנות סותרת, או כאשר החוק אינו מסביר כיצד יש לפעול בתרחישים מסוימים.

  • התנהלות שקופה מול רשויות המס: התנהלות גלויה ושקופה מול רשויות המס מקטינה את החשש מפני ביקורות וחקירות מס, חיובים לא צפויים או חיובי מס שאינם מתוכננים בתזרים המזומנים של העסק.

  • קבלת החלטות מושכלת : שיקולי מס בעסקה יכולים להכריע את הכף בנוגע לכדאיות שלה. ידיעה מראש מהו גובה המס הצפוי באמצעות בקשת פרה רולינג יכול לחסוך עסקאות לא משתלמות או להחזיר לשולחן המשא ומתן עסקאות שכדאיותן מוטלת בספק לאחר מתן ההערכה.

  • תכנון מס חכם לתאגידים וחברות בינ"ל: פרה רולינג מאפשר לארגונים בינלאומיים ולתאגידים גדולים לקבל החלטות אסטרטגיות בעלות השלכות מיסוי כבדות. פרה רולינג מאפשר להם לקבל תשובה ברורה וודאית מרשות המס לגבי העלויות הצפויות של המהלך. התייעצות עם עו"ד מיסים ותאגידים בטרם הגשת הבקשה יכולה לדייק מתי נדרשת בקשה להחלטה מקדמית ומתי תכנון מס.

  • שמירה על פרטיות המבקש: תמציות של החלטות המיסוי בסוגיות מס שונות (מס הכנסה, מע"מ, מס שבח מקרקעין) מתפרסמות בציבור וניתן להסתמך עליהן לעניין מקרים דומים אחרים. פרסום תמציות החלטות המיסוי בציבור, מהווה חלק ממערך שלם יותר היוצר את "עמדת רשות המיסים" כלפי הגופים המקצועיים שעובדים מולה, ובה נכללים גם עמדות שזו הציגה בחוזרים מקצועיים, הוראות ביצוע וכן בעמדות חייבות בדיווח. כל אלה יחדיו באים במטרה להבטיח עמדה אחידה הנוגעת לשאלות מקצועיות דומות, תוך שקיפות של החלטות אלה מול ציבור המייצגים בפניה. על מנת לקבל את ההחלטה, נדרש המבקש לחשוף את פרטי הזיהוי שלו (שמו ומספר תעודת הזהות שלו). ניתן ליצור עוד שכבה של פרטיות באמצעות העברת פרטיו של עו"ד מייצג. חשוב לדעת כי בעת הפרסום פרטי המבקש נשמרים חסויים.

מתי אפשר להגיש בקשה למתן החלטת פרה רולינג?

בקשה למתן החלטת פרה רולינג נעשית בדרך כלל בטרם בוצעה עסקה או על פי חובה הקיימת בחוק. כך למשל, סעיף 158ד לפקודת מס הכנסה קובע כי ניתן להגיש בקשה למתן החלטת מיסוי לפני מועד ביצוע הפעולה או אחריה. כך גם במקרה של שינויי מבנה כקבוע בחלק ה'2 בפקודת מס הכנסה.

לעומת זאת, בקשה למתן החלטת מיסוי בעניין מס לפי חוק מס ערך מוסף או לפי חוק מיסוי מקרקעין תוגש אך ורק לפני מועד ביצוע הפעולה מושא הבקשה.

מתי אפשר להגיש בקשה למתן החלטת פרה רולינג?

החלטת מיסוי מקדמית לא תידון בדרך כלל בשאלות שיש עליהן תשובה ברורה ו/או בעניינים שאינם נוגעים לשאלות משפטיות, כגון: שאלות הנוגעות לשווי של נכס, עמדה שפורסמה בעבר, עניינים הנוגעים לפרשנות של עובדות בקשר עם מקרים שנדונים במקביל, בקשה שיש לה השלכות רוחב על עסקות דומות ונושאי הבקשה נמצאים בדיוני שומות וכיוצ"ב.

רשות המסים מגבילה את בקשתן של החלטות מיסוי מקדמיות הן מבחינת לוחות זמנים והן מבחינת תוכן הבקשה. יתר על כן, הגשת בקשה זו אינה תמיד הפעולה הנכונה, אלא לעיתים ניתן להמיר אותה בחוות דעת מומחה של עו"ד ורו"ח הכוללת הצעה לתכנון מס.

מה המעמד המשפטי של החלטה מראש?​

מעמדה המשפטי של החלטת מיסוי בהסכם דומה למעמד הסכם שנחתם בין הצדדים, ולפיכך יש לקיים את אשר קבוע בו, שכן הצדדים מחויבים לקבוע בו אלא אם כן לא נעשתה הפעולה או לא התקבלה ההכנסה או לא הוצאה ההוצאה שבשלהן הוגשה הבקשה. החלטת מיסוי שאינה בהסכם אינה מהווה חוזה בין צדדים, ואולם ככל שנישום יבחר לפעול אחרת מהקבוע באותה החלטה, מחויב הוא לתת ביאור מתאים בדוחות הכספיים.

לעניין זה יצוין, כי ככל שלא נראית הסכמה צפויה של רשות המיסים לקבלת בקשת הנישום, יכול הוא למשוך את בקשתו לפי סעיף 158ד(ו) לפקודה עוד לפני מתן ההחלטה, וזאת באישור המנהל בלבד. לעומת זאת, סעיף 158ו(א) לפקודה קובע, כי המנהל לא יהיה רשאי לחזור בו מהחלטתו, אלא אם כן מצא כי לא נמסר לו פרט מהפרטים או מסמך מהמסמכים הדרושים להחלטה, אם שונו הנסיבות הנוגעות להחלטה או אם נמסר לו פרט כוזב, שגוי או מטעה. בכל מקרה, פקיד שומה יבדוק במסגרת הליכי השומה המתבצעים אצלו כי החלטת המיסוי מתבצעת כלשונה.

פניה לקבלת החלטת מיסוי, בשום מקרה אינה מחליפה את ההליך המתנהל בקשר עם השומות המתנהלות בפקיד שומה הנוגעות לדוח שיגיש הנישום ו/או הדיווחים אם מדובר באירוע הבא בגדרו של חוק מע"מ או חוק מיסוי מקרקעין.

משרד שגיב בלזר ושות' - מומחים במיסוי אזרחי ופלילי

להחלטות מיסוי יש משקל חשוב בוודאות העסקה, שכן אי צפיית השלכות המס הנוגעות אליה יכולות לגרום נזקים עצומים ללקוח. כך, גם החלטות מיסוי בהסכם ועוד יותר מזה – החלטות מיסוי שלא נגמרו בהסכם, מחייבות ליווי משפטי מקצועי צמוד של מומחים במיסים אשר זוהי עבודתם היומיומית.

שותפי משרד שגיב בלזר ושות' עורכי דין, הם בכירים יוצאי מערכת המס בעלי הכשרה כרו"ח וכעו"ד. במסגרת התפקידים שכיהנו בהם ברשות המסים וגם לאחר שפרשו ממנה הם לקחו חלק באלפי בקשות פרה רולינג בנושאי מס הכנסה, מע"מ, מקרקעין ומיסוי בינלאומי. הם מכירים את המערכת מבפנים וניסיונם מאפשר להם להבין מראש איך להיערך לעסקה ומה יש לכלול בה כדי שההחלטה בבקשה תהא חיובית והעסקה תצא לפועל כפי שהצדדים חפצים.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי פרה רולינג (Pre Ruling):

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד