עסקת טיעון

עסקת טיעון

מה זה עסקת טיעון?

עסקת טיעון נקראת במשפט הפלילי הסדר טיעון. עסקת טיעון היא חלופה להמשך ניהול המשפט הפלילי הכוללת הסכם בין התביעה לבין הנאשם אשר המפרט את האישומים, התנאים להסדר, ההודאה באשמה וכן הענישה והמאפיינים הנוספים שבהסדר אשר שני הצדדים מתחייבים לקיימו.

בישראל נעשה בהליך זה שימוש רב: על פי דו"ח פרקליטות המדינה לשנת 2018, כ-82% מההליכים שהסתיימו בהרשעה חלקית או מלאה נסגרו באמצעות הסדרי טיעון.

סוגי הסדרי טיעון וההבדלים ביניהם

קיימים שלושה סוגים של הסדרי טיעון:

הסדר טיעון פתוח – הסדר טיעון הנוגע רק לשלב הכרעת הדין, שכן התובע והנאשם מגיעים להסכם לעניין וויתור על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם או המרתם באישומים קלים יותר, וזאת בתמורה להודאת הנאשם באותן אישומים מקלים ובעובדות החדשות המתארות את אלה אשר עתידות להרשיעו מיד עם הודאתו בהן במסגרת הסדר הטיעון.

בהסדר טיעון מסוג זה, הצדדים משאירים את העונש פתוח ולא חוסמים מי מהם לטעון לעניין העונש לאחר ההרשעה ולצורך גזירת הדין. מכאן, כל צד ינסה לשכנע את בית המשפט לגזור את העונש הראוי בעיניו, בהתאם לכתב האישום המתוקן אשר עליו סוכם והנאשם הודה בו.

הסדר טיעון סגור – הסדר טיעון הנוגע הן לשלב הכרעת הדין והן לשלב גזר הדין, שכן התובע והנאשם מגיעים להסכם לעניין וויתור על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם או המרתם באישומים קלים יותר, וזאת בתמורה להודאת הנאשם באותן אישומים מקלים ובעובדות החדשות המתארות את אלה אשר עתידות להרשיעו מיד עם הודאתו בהן במסגרת הסדר הטיעון.

בהסדר טיעון מסוג זה, הצדדים אינם משאירים את העונש פתוח וחוסמים כל אחד מהם לטעון לעניין זה לאחר ההרשעה ולצורך גזירת הדין. מכאן, וככל שבית המשפט יקבל את הסדר הטיעון, הרי שהמשפט הפלילי יסתיים עם מתן פסק הדין, שכן פסק הדין יכלול התייחסות הן להכרעת הדין והן לגזר הדין בהתאם לכלל ההסכמות הקבועות באותו הסדר טיעון. 

הסדר טיעון מסוג זה יכלול איפה התייחסות לכל רכיבי הענישה כדוגמת תקופת המאסר המבוקשת, אופן ריצוי מאסר (בכלא או בעבודות שירות), רכיבים כספיים – קנס לאוצר המדינה או פיצוי לנפגע העבירה וכל אמצעי ענישה אחר.

הסדר טיעון הכולל מתחם ענישה – בהסדר טיעון מסוג זה, וזאת להבדיל מהסדר טיעון פתוח או סגור, הצדדים אינם משאירים את העונש ללא התייחסות או סגור שאין בלתו להחלטת בית המשפט אלא קובעים מתחם ענישה מוסכם לצורך גזירת הדין. מכאן, וככל שבית המשפט יקבל את הסדר הטיעון, הרי שהמשפט הפלילי ימשיך להתנהל לעניין גזר הדין, וזאת כפוף להסכמה של הצדדים לגבי מתחם הענישה.

לעניין זה יובהר, כי לא אחת מתנהלים מאבקים במסגרת הגעה להסדר טיעון לגבי מתחם הענישה, שכן מתחם הענישה שיוסכם עליו מאפשר לכל אחד מהצדדים להיצמד לעונש המינימאלי הקבוע במתחם המוסכם – אשר הנאשם צפוי לשאת בו ללא ניהול הליך ההוכחות לגבי הרשעתו שכן הוא הודה באשמה – או לעונש המקסימאלי באותו מתחם, כפי שירצה בו התובע ויפעל לשכנע בכך את בית המשפט לקבלו.  

מה היתרונות בביצוע עסקת טיעון?

בכל הסדר טיעון, התביעה יכולה לוותר על חלק מהאישומים המיוחסים לנאשם ו/או להמיר אישום חמור באישום קל ו/או לוותר לנאשם ויתור אחר המעניק לו הקלה בקשר להכרעת הדין ו/או גזר הדין הצפויים, וזאת בתמורה להודאת הנאשם בעובדות שיש בהן כדי להרשיעו והסכמתו לענישה הקבועה בהסדר הטיעון, ככל שהצדדים סיכמו זאת, ללא המשך ניהול הליכים משפטיים.

במסגרת הסדר טיעון, וככל שהצדדים השכילו להגיע אליו, יש יתרונות רבים שכן הנאשם "זוכה" לניהול הליך מהיר אשר מצמצם את הנזקים שיכולים לבוא בעקבותיו, ההסדר מספק וודאות וצפוי כי הסדר זה יתקבל על ידי בית משפט למרות שהוא אינו מחויב לו, ההסדר הקבוע הוא תמיד מקל יותר (בהוראת החיקוק של האשמה, בענישה המבוקשת, בעובדות המתארות את העבירה וכיוצ"ב) מאשר כתב האישום ולכן בעקבות האמור מקבל הנאשם הקלה בעונש הצפוי.

בנוסף ניתן למנות יתרונות נוספים באשר להגעה להסדר טיעון, כגון: חיסכון בעלויות משפט וזמן של כל הצדדים וכן ניצול משאבי המדינה לניהול תיקים אחרים ונוספים, חיסכון בעלויות שכר טרחה של הלקוח וחיסכון בזמן שיפוטי יקר, ההסדר מגלה חשיבות חינוכית ושיקומית בכך שנאשם מודה בביצוע עבירה ולכן קיימת אפשרות לשקמו מהר יותר ומשכך גם הציבור זוכה לוודאות בתוצאת המשפט, נפגע העבירה נמנע מהצורך להעיד בבית משפט ובכך מתאפשר שיקום מהיר של נפגע העבירה.

במסגרת הסדר טיעון זה, ניתן להביא כל ראיה הנוגעת לגזר הדין ולעיתים התובע והנאשם קובעים במסגרת ההסדר אילו ראיות ניתן להביא ואילו לא. בכל מקרה, כל ראיה שתובא, לא יכולה להיות נוגעת לעצם האשמה, שכן הנאשם הודה בעבירות המיוחסות לו בקשר עמה. הסדר טיעון מסוג זה לא יכלול איפה התייחסות לרכיבי הענישה למעט קביעת מתחם הענישה.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

האם בית המשפט חייב לאשר עסקאות טיעון?

יש לדעת, כי הסדר הטיעון אינו מחייב את בית המשפט. יחד עם זאת, מקום שבו הסדר כאמור לא אושר על ידי בית משפט, יהיה זה מטעמים מיוחדים ובמקרים חריגים ביותר. כאשר שני הצדדים מגיעים להסדר טיעון אשר מוגש לבית המשפט לאישור התובע שומר לעצמו להגן על הסדר טיעון זה. לכן במקום שבו הסדר הטיעון לא אושר שני הצדדים יטענו בערעור לקבלתו ויסבירו מדוע הוא עומד במבחן המשפטי.

שגיב בלזר ושות': עו"ד פלילי כלכלי מהשורה הראשונה

צוות משרד שגיב בלזר ושות'

הגעה להסדר טיעון היא בעצם האסטרטגיה הנוגעת לניהול התיק. עו"ד פלילי המייצג בתיק נדרש להכריע בעניין זה בשלוש שאלות; הראשונה – האם בכלל יש עניין להגיע להסדר הטיעון (בהתאם לראיות שבתיק), השנייה – מתי ובאיזה שלב בהליך המשפטי נכון להגיע להסדר הטיעון (כדי לבחון האם יש ביכולת התביעה להוכיח את האשמה המיוחסת לנאשם) והשלישית – מה לכלול בהסדר הטיעון ועל אילו הסכמות להסכים במסגרתו (להשיג את ההסדר המקל ביותר לטובת הנאשם). לכל אחת מהשאלות אין תשובה גנרית אחת, שהרי בכל מקרה יש לבחון את השאלות הללו לגופו של עניין.

עוה"ד במשרד שגיב בלזר ושות' הם עורכי דין פליליים, בעלי ניסיון רב במשפט הפלילי ובתיקי הלבנת הון, עבירות מס וצווארון לבן. בהיותם בכירים לשעבר בראשות המיסים לשותפי המשרד הבנה מעמיקה של התחום והיכרות עם הצד שכנגד, ויכולת לנתח את הסיטואציה בה נמצא הלקוח ולהציע לו במידת הצורך עסקת טיעון המיטיבה עימו ככל האפשר.  

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

error: תוכן זה מוגן מהעתקה