עבירות מכס

מהן עבירות מכס?

עבירות מכס עוסקות בהעברת טובין בין מדינות מתוך כוונה להשתמט מתשלום מכס, ובהם: הברחת סחורות וציוד לא מדווחים, הפחתת מחירי ייבוא, יבוא של טובין ללא רישיון, סיווג כוזב של טובין וכיוצ"ב.

לעבירות מכס על ייבוא סחורות למדינת ישראל לעולם יהיו שני פנים; האחד – אזרחי, דהיינו תחולה של הוראות חוק לגבי עצם החיוב במכס, גובהו ומועד תשלומו. השני – היבט פלילי, הנוגע לכל מי שלא פעל בהתאם להוראות החוק תוך ביצוע עבירה שהוגדרה במסגרת החוק.

מהו מכס?

מכס הוא מס המוטל לצורך וויסות המסחר המקומי למול המסחר הבינלאומי, ובמטרה להגן על התעשייה והייצור המקומי למול הייבוא מחו"ל.

בכל מדינה קיים דין פנימי החל על פעולות כאלה ואחרות הנוגעות לייבוא וייצוא סחורות. עבירות מכס קשורות במישרין ו/או בעקיפין למערכת יחסים בין שתי מדינות בין שיש ביניהן אמנת מס ובין שהאמור לא הוסדר ביניהן, אשר אחת מהן "מאחסנת" עסק המייצא ממנה סחורות ואילו השנייה "מאחסנת" עסק המייבא את אותן סחורות.

כולנו מכירים את "המסלול הירוק" בשדה התעופה ובנמלי הים הממוקם על הכניסה הרשמית למדינת ישראל מיד אחרי הנחיתה וקבלת המזוודות, מטרתו לגבות מכסים המוטל על סחורות אותן הביאו עמם יחידים פרטיים מחו"ל דרך נמלי התעופה השונים.

בידי רשות המיסים כלים לבדוק כל יבואן, לרבות באמצעות בדיקות יזומות על פי מידע מוקדם שהגיע לידם. כך וככל שהמקרה חמור יותר, תהיינה מעורבות מחלקות אכיפה העוסקות בחקירת פשעים כלכליים חמורים (יחידות ההונאה במשטרת ישראל, מחלקת חקירות ברשות המיסים).

מה העונש על עבירות מכס?

עבירות מכס קלות בעיקר כאלה הנפוצות ושאינן מהותיות מבחינה כספית ו/או אינן מגיעות לכדי הברחת סחורה, יכולות להיחשב כעבירות מנהליות אשר לרוב יסגרו בתשלום קנס וללא הגשת כתב אישום. עבירות מסוג זה יכולות להסתיים גם בהטלת עונש מאסר עד 6 חודשים ו/או הטלת קנס משמעותי.

במסגרת תיקון חוק הלבנת הון וכחלק מהמלחמה בהון השחור, עבירות מכס, בתנאים מסוימים, הפכו להיות עבירת מקור אשר בצידה מתחם ענישה מחמיר. כתוצאה מכך, עבירות מכס חמורות יותר, המעורבת בהם מחשבה ומעשה פלילי יכולות להוליד ענישה מהותית עד 10 שנות מאסר בפועל לצד הטלת קנסות כבדים וחילוט כל הכספים ו/או הסחורות שהובאו לישראל ונתפסו.

עבירות מכס לפי פקודת המכס

עבירות מכס הנוגעות לכספי מזומן

החוק מגביל הכנסת מזומנים למדינה, אשר גובהם משתנה מעת לעת. ככל שמעוניינים להכניס לתחומי המדינה סכומי כסף גבוהים יותר יש להצהיר עליהם. ההצהרה נועדה למנוע הברחות והלבנת הון. רשויות המכס התופסות אדם שנמנע מלהצהיר על כספי מזומן מעבר לתקרה שנקבעה לכך עת נכנס לישראל, צפוי לחילוט כל סכום כסף שהביא עמו מחו"ל. ככל שהעבירה חמורה יותר, כך צפוי במקביל, שיוגש נגדו כתב אישום, לרבות בגין עבירות הלבנת הון וכן הטלת קנסות משמעותיים ביותר.

עבירות מכס הנוגעות לסחורות

פקודת המכס מגדירה במדויק אילו מוצרים וסחורות ובאיזה שווי כספי ניתן להכניס לישראל ללא צורך בדיווח. אדם שחורג מהקבוע בפקודה זו, עובר עבירת מכס וצפוי לסנקציות הקבועות בחוק. להלן שורה של עבירות הנוגעות לסחורות ונכללות בפקודת המכס: 

1) הברחת טובין לפי סעיף 207"שני אנשים או יותר שנתכנסו להבריח טובין או למנוע תפיסתם של טובין מוברחים או לחלצם לאחר שנתפסו, דינם – מאסר שלוש שנים".

2) הברחת טובין לפי סעיף 211(א) – "אלה דינם מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(ד) לחוק העונשין, ובהחזקת טובין מוברחים אף תשלום פי-שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין: (1) המבריח טובין, (2) המחזיק טובין מוברחים או טובין שייבואם אסור ולא הוכיח שיש לו הצדק כדין להחזיקם, (3) מי שבהחזקתו או במרותו או בפיקוחו טובין שייצואם אותה שעה אסור או מוגבל או מוסדר והוא מתכוון להבריחם או יודע שיש כוונה להבריחם. (א1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר 5 שנים או קנס בסכום של פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ובהחזקת טובין מוברחים גם תשלום פי שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין…".

3) השמדת טובין ומניעת תפיסתם לפי סעיף 208 – "אלה דינם מאסר שלוש שנים או קנס 500 לירות או שני העונשים כאחד: (1) פקיד-מכס או שוטר שתפס בקנוניה כלי-שיט, כלי-הובלה או טובין הצפויים לחילוט או מסר אותם או עשה סידורים למסרם או להימנע מתפיסתם, או שקשר קשר עם …, (2) הנותן שוחד, פרס או גמול לפקיד-מכס, או מביא לידי נתינתם, וכן המציע או מבטיח לפקיד-מכס לתת לו אחד מאלה או להביא לידי נתינתם, או העושה עמו קנוניה, והכל מתוך כוונה לשדלו…, (3) המחלץ טובין שנתפסו, והמשפך טובין, משברם או משמידם, והמשמיד תעודות המתייחסות אליהם…".

4) השמדת טובין מאוחסנים לפי סעיף 210(א) – "אלה דינם מאסר שנתיים או קנס 500 לירות: (1) המסלק טובין חבי-מכס ממחסן בלא רשותו של פקיד-המכס המוסמך או בלא תשלום מכס או בלא ערובה לשילומו, (2) המשמיד במזיד טובין שהוחסנו כהלכה, (3) התוקף פקיד-מכס, או אדם אחר המועסק כהלכה במניעת הברחה, המתנגד להם או המפריע להם אגב שימוש בכוח או באלימות בשעת מילוי תפקידם".

עבירות מכס אחרות

1) עבירות מכס אחרות לפי סעיף 212(א) – "אלה דינם מאסר שנתיים או קנס 500 לירות או שני העונשים כאחד: (1) המשתמט מתשלום מכס שיש לשלמו…, (4) המגיש רשמון כוזב או לא נכון בפרט מסוים, (5) המביא לישראל טופס או נייר אחר הנחזה כטופס שאפשר לכתוב תרפו ולהשתמש בו כחשבון-מכר של טובין הבאים מארצות-חוץ…, (6) המוסר בהצהרה או בתעודה שהוגשו לפקיד-מכס אמרה שאינה נכונה או שאינה מדויקת בפרט מסוים, או המגיש או המוסר לפקיד-מכס הצהרה או תעודה שיש בהם אמרה כזו…, (8) המשנה במרמה תעודה או מסמך או המזייף חותם, חתימת-יד, ראשי-תיבות או סימנים אחרים של פקיד-מכס, או שפקיד-מכס משתמש בהם, לאימות מסמך או שטר או להבטחת טובין או לכל מטרה אחרת בניהול עניינים הנוגעים לרשות-המכס, (9) המטעה פקיד-מכס בפרט מסוים העלול לפגוע במילוי תפקידו…, (11) המסרב להשיב, או נמנע מהשיב, על שאלות, או המסרב להגיש, או נמנע מהגיש תעודות…, (13) המוכר טובין, או המציע אותם למכירה, בתור טובין מוברחים או שייבואם אסור".

2) יריה אל כלי שיט של רשות-המכס לפי סעיף 209 – "אלה דינם מאסר חמש-עשרה שנה: (1) היורה אל כלי-שיט שבשירות רשות-המכס, (2) היורה אל פקיד-מכס בשעת מילוי תפקידו, (3) הפוצע פקיד-מכס או מטיל בו מום בשעת מילוי תפקידו, סילוק טובין חבי-מכס או השמדתם".

שירותי משרד עו"ד שגיב בלזר בתחום עבירות מכס:

עבירות מכס הן עבירות מהותיות וחלקן מוגדרות כעבירות מסוג פשע אשר נכללות גם במסגרת עבירות חוק הלבנת הון, ולכן הענישה בצידן יכולה להגיע עד 10 שנות מאסר בפועל. אם זומנתם לחקירה על עבירות מכס אשר בגינן צפויים אתם לעמוד בפני כתב אישום חמור, אל תמהמהו. במקרה כאמור עליכם להיוועץ בדחיפות במשרד עורכי דין בעל מומחיות בתחום דיני המס והדין הפלילי כאחד, ולהיות מלווים על ידו החל משלביה המוקדמים של החקירה.

שותפי משרד שגיב בלזר ושות' עורכי דין, הם בכירי יוצאי מערכת המס והיו שותפים במאות מבצעים של העלמות מיסים וחקירתם על ידי רשויות האכיפה השונות, ויש בידיהם את הכלים המקצועיים לטפל בכל אירוע שכזה תוך שימוש בניסיון רב שנים, בקיאות, ידע, תושייה, חשיבה מחוץ לקופסה ומלחמה לטובת הלקוח. בחרו בקפידה את אנשי המקצוע שילוו אתכם.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי עבירות מכס:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד

כופר מס

כופר מס ניווט מהיר מהו כופר מס ולשם מה הוא נועד? מה יהיה גובה תשלום הכופר?  מתי לבקש בקשת כופר?

קרא עוד

העלמת מס

העלמת מס ועבירות מס הכנסה ניווט מהיר מהי העלמת מס? עבירות מס הכנסה עבירות מס טכניות ומהותיות עבירות טכניות עבירות

קרא עוד

עבירות מע"מ

עבירות מע"מ (מס ערך מוסף) ניווט מהיר החוק הקובע מהן עבירות מס ערך מוסף והעונש עליהן מהו מס ערך מוסף

קרא עוד

עורך דין מיסים

עורך דין מיסים עבירות מס לרבות הלבנת הון משרד עו"ד שגיב בלזר ושות', הוא משרד עורך דין מיסים העוסק בדיני

קרא עוד

הלבנת הון

הלבנת הון ניווט מהיר הלבנת הון – הגדרה איסור הלבנות הון בישראל ענישה בגין הלבנת כספים תהליך הלבנת ההון שגיב

קרא עוד