עבירות מכס

עבירות מכס

עבירות מכס

עבירות מכס קשורות במישרין ו/או בעקיפין למערכת יחסים ענפה שבין שתי מדינות, בין שיש ביניהן אמנת מס ובין שהאמור לא הוסדר ביניהן, אשר אחת מהן "מאחסנת" עסק המייצא ממנה סחורות ואילו השנייה "מאחסנת" עסק המייבא את אותן סחורות. בכל מדינה קיים דין פנימי החל על פעולות כאלה ואחרות הנוגעות לייבוא וייצוא סחורות אשר בדרך כלל מוכר למומחי המיסים שזהו עיסוקם.

להיבטי מכס על ייבוא סחורות למדינת ישראל לעולם יהיו שני פנים; האחד – אזרחי, דהיינו תחולה של הוראות חוק לגבי עצם החיוב במכס, גובהו ומועד תשלומו. השני – היבט פלילי, הנוגע לכל מי שלא פעל בהתאם להוראות החוק תוך ביצוע עבירה שהוגדרה במסגרת החוק.

במסגרת תיקון חוק הלבנת הון וכחלק מהמלחמה בהון השחור, עבירות מכס, בתנאים מסוימים, הפכו להיות עבירת מקור אשר בצידה מתחם ענישה מחמיר המגיע עד 10 שנות מאסר בפועל.

מהו מכס?

מכס הוא מס המוטל על מנת לווסת את המסחר המקומי למול המסחר הבינלאומי, ובמטרה להגן על התעשייה והייצור המקומי למול הייבוא מחו"ל.  

כולנו מכירים את "המסלול הירוק" בשדה התעופה ובנמלי הים הממוקם על הכניסה הרשמית למדינת ישראל מיד אחרי הנחיתה וקבלת המזוודות, מטרתו לגבות מכסים המוטל על סחורות אותן הביאו עמם יחידים פרטיים מחו"ל דרך נמלי התעופה השונים.

בידי רשות המיסים כלים לבדוק כל יבואן, לרבות באמצעות בדיקות יזומות על פי מידע מוקדם שהגיע לידם. כך וככל שהמקרה חמור יותר, תהיינה מעורבות מחלקות אכיפה העוסקות בחקירת פשעים כלכליים חמורים (יחידות ההונאה במשטרת ישראל, מחלקת חקירות ברשות המיסים) מתוך כוונה להשתמט מתשלום מכס, ובהם: הברחת סחורות וציוד לא מדווחים, הפחתת מחירי ייבוא, יבוא של טובין ללא רישיון, סיווג כוזב של טובין וכיוצ"ב.

עבירות מכס הנוגעות לכספי מזומן

החוק מגביל הכנסת מזומנים למדינה, אשר גובהם משתנה מעת לעת. ככל שמעוניינים להכניס לתחומי המדינה סכומי כסף גבוהים יותר יש להצהיר עליהם. ההצהרה נועדה למנוע הברחות והלבנת הון.

רשויות המכס התופסות אדם שנמנע מלהצהיר על כספי מזומן מעבר לתקרה שנקבעה לכך עת נכנס לישראל, צפוי לחילוט כל סכום כסף שהביא עמו מחו"ל. ככל שהעבירה חמורה יותר, כך צפוי במקביל, שיוגש נגדו כתב אישום, לרבות בגין עבירות הלבנת הון וכן הטלת קנסות משמעותיים ביותר.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

עבירות מכס הנוגעות לסחורות

החוק מגדיר במדויק אילו מוצרים וסחורות ובאיזה שווי כספי ניתן להכניס לישראל ללא צורך בדיווח. כך, גם במקרה זה, אדם שחורג מהקבוע בחוק, עובר עבירת מכס וצפוי לסנקציות הקבועות בחוק.

פקודת המכס מונה שורה של עבירות הנוגעות לסחורות נפרט את חלקן להלן בקצרה:

סעיף 207 – הברחת טובין – "שני אנשים או יותר שנתכנסו להבריח טובין או למנוע תפיסתם של טובין מוברחים או לחלצם לאחר שנתפסו, דינם – מאסר שלוש שנים".

סעיף 211(א) – הברחת טובין – "אלה דינם מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(ד) לחוק העונשין, ובהחזקת טובין מוברחים אף תשלום פי-שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין: (1) המבריח טובין, (2) המחזיק טובין מוברחים או טובין שייבואם אסור ולא הוכיח שיש לו הצדק כדין להחזיקם, (3) מי שבהחזקתו או במרותו או בפיקוחו טובין שייצואם אותה שעה אסור או מוגבל או מוסדר והוא מתכוון להבריחם או יודע שיש כוונה להבריחם. (א1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר 5 שנים או קנס בסכום של פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ובהחזקת טובין מוברחים גם תשלום פי שלושה מסכום מסי היבוא החלים על אותם טובין…".

סעיף 208  – השמדת טובין ומניעת תפיסתם – "אלה דינם מאסר שלוש שנים או קנס 500 לירות או שני העונשים כאחד: (1) פקיד-מכס או שוטר שתפס בקנוניה כלי-שיט, כלי-הובלה או טובין הצפויים לחילוט או מסר אותם או עשה סידורים למסרם או להימנע מתפיסתם, או שקשר קשר עם …, (2) הנותן שוחד, פרס או גמול לפקיד-מכס, או מביא לידי נתינתם, וכן המציע או מבטיח לפקיד-מכס לתת לו אחד מאלה או להביא לידי נתינתם, או העושה עמו קנוניה, והכל מתוך כוונה לשדלו…, (3) המחלץ טובין שנתפסו, והמשפך טובין, משברם או משמידם, והמשמיד תעודות המתייחסות אליהם…".

סעיף 210(א) – השמדת טובין מאוחסנים – "אלה דינם מאסר שנתיים או קנס 500 לירות: (1) המסלק טובין חבי-מכס ממחסן בלא רשותו של פקיד-המכס המוסמך או בלא תשלום מכס או בלא ערובה לשילומו, (2) המשמיד במזיד טובין שהוחסנו כהלכה, (3) התוקף פקיד-מכס, או אדם אחר המועסק כהלכה במניעת הברחה, המתנגד להם או המפריע להם אגב שימוש בכוח או באלימות בשעת מילוי תפקידם".

עבירות מכס אחרות

סעיף 212(א) – עבירות מכס אחרות – "אלה דינם מאסר שנתיים או קנס 500 לירות או שני העונשים כאחד: (1) המשתמט מתשלום מכס שיש לשלמו…, (4) המגיש רשמון כוזב או לא נכון בפרט מסוים, (5) המביא לישראל טופס או נייר אחר הנחזה כטופס שאפשר לכתוב תרפו ולהשתמש בו כחשבון-מכר של טובין הבאים מארצות-חוץ…, (6) המוסר בהצהרה או בתעודה שהוגשו לפקיד-מכס אמרה שאינה נכונה או שאינה מדויקת בפרט מסוים, או המגיש או המוסר לפקיד-מכס הצהרה או תעודה שיש בהם אמרה כזו…, (8) המשנה במרמה תעודה או מסמך או המזייף חותם, חתימת-יד, ראשי-תיבות או סימנים אחרים של פקיד-מכס, או שפקיד-מכס משתמש בהם, לאימות מסמך או שטר או להבטחת טובין או לכל מטרה אחרת בניהול עניינים הנוגעים לרשות-המכס, (9) המטעה פקיד-מכס בפרט מסוים העלול לפגוע במילוי תפקידו…, (11) המסרב להשיב, או נמנע מהשיב, על שאלות, או המסרב להגיש, או נמנע מהגיש תעודות…, (13) המוכר טובין, או המציע אותם למכירה, בתור טובין מוברחים או שייבואם אסור".

סעיף 209 – יריה אל כלי שיט של רשות-המכס – "אלה דינם מאסר חמש-עשרה שנה: (1) היורה אל כלי-שיט שבשירות רשות-המכס, (2) היורה אל פקיד-מכס בשעת מילוי תפקידו, (3) הפוצע פקיד-מכס או מטיל בו מום בשעת מילוי תפקידו, סילוק טובין חבי-מכס או השמדתם".

מה העונש על עבירות מכס?

עבירות מכס קלות בעיקר כאלה הנפוצות ושאינן מהותיות מבחינה כספית ו/או אינן מגיעות לכדי הברחת סחורה, יכולות להיחשב כעבירות מנהליות אשר לרוב יסגרו בתשלום קנס וללא הגשת כתב אישום.  עבירות מסוג זה יכולות להסתיים גם בהטלת עונש מאסר עד 6 חודשים ו/או הטלת קנס משמעותי.

עבירות מכס חמורות יותר, המעורבת בהם מחשבה ומעשה פלילי יכולות להוליד ענישה מהותית עד 10 שנות מאסר בפועל לצד הטלת קנסות כבדים וחילוט כל הכספים ו/או הסחורות שהובאו לישראל ונתפסו.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

ייצוג בעבירות מכס במשרד שגיב בלזר ושות'

צוות משרד שגיב בלזר ושות'

עבירות מכס הן עבירות מהותיות וחלקן מוגדרות כעבירות מסוג פשע אשר נכללות גם במסגרת עבירות חוק הלבנת הון, ולכן הענישה בצידן יכולה להגיע עד 10 שנות מאסר בפועל. אם זומנתם לחקירה על עבירות מכס אשר בגינן צפויים אתם לעמוד בפני כתב אישום חמור, אל תמהמהו. במקרה כאמור עליכם להיוועץ בדחיפות במשרד עורכי דין בעל מומחיות בתחום דיני המס והדין הפלילי כאחד, ולהיות מלווים על ידו החל משלביה המוקדמים של החקירה.

שותפי משרד שגיב בלזר ושות' עורכי דין, הם בכירי יוצאי מערכת המס והיו שותפים במאות מבצעים של העלמות מיסים וחקירתם על ידי רשויות האכיפה השונות, ויש בידיהם את הכלים המקצועיים לטפל בכל אירוע שכזה תוך שימוש בניסיון רב שנים, בקיאות, ידע, תושייה, חשיבה מחוץ לקופסה ומלחמה לטובת הלקוח. בחרו בקפידה את אנשי המקצוע שילוו אתכם.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

מידע מקצועי להרחבה:

אולי יעניין אותך לקרוא גם על:

עורך דין הלבנת הון

ספוילר #1   ניווט מהיר הלבנת הון – הגדרה איסור הלבנות הון בישראל ענישה בגין הלבנת כספים תהליך הלבנת ההון שגיב בלזר ושות' – עו"ד הלבנת הון הלבנת

קרא עוד »

העלמת מס ועבירות מס הכנסה

ניווט מהיר העלמת מס: מהי ולמה הענישה כנגדה חמורה? המלחמה של רשות המיסים כנגד העלמות מס החוק על עבירות מס הכנסה והעונש עליהן עבירות מס טכניות ומהותיות האם

קרא עוד »

עבירות מע"מ (מס ערך מוסף)

ניווט מהיר מהן עבירות מע"מ? החוק הקובע מהן עבירות מס ערך מוסף והעונש עליהן ההבדלים בין עבירות מע"מ טכניות ומהותיות חקירת מע"מ: מביקורת לחקירה סמויה וגלויה מתי ניתן

קרא עוד »