עבירות זיוף מסמכים

עבירות זיוף - הגדרות

עבירות זיוף מבוססת על מודעות וכוונה ליצור בידי צד ג' מצג והסתמכות, ברמאות והטעיה, על עובדה שקרית כלשהי הנוגעות לאיזשהו פרט הקשור ב"מסמך", מכל מן וסוג שהוא, עליו אותו צד ג' מסתמך. דהיינו, סעיפי החוק הרלוונטיים מתייחסים כולם לנושא של זיוף מסמכים.

עבירות זיוף לפי חוק העונשין

עבירות זיוף נמצאות בפרק י"א בחוק העונשין, שכותרתו פגיעות ברכוש, ובאופן פרטני תחת סימן ו' הדן בעבירות מרמה, סחיטה ועושק.  
עבירות זיוף קבלו מעמד מיוחד בחוק העונשין ומוקדשים להן ארבעה סעיפים תחת 4 כותרות שונות:

זיוף

סעיף 418, הקובע כי "המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

סעיף 418 מבחין לכאורה בין שני מצבים של זיוף, האחד – זיוף מסמך שאין בו כוונה לקבל באמצעותו דבר, והשני – זיוף מסמך שכן יש בו כוונה כזו. ברם, כאשר אדם מזייף מסמך, בהגדרה יש בו כוונה להוציא באמצעותו משהו מחברו, שאם לא כן לא הייתה לו מטרה לזייף מסמך.

זיוף המשפיע על עסקאות

סעיף 419 קובע כי "המזייף מסמך שיש בו ידיעה על אדם או על תאגיד בכוונה לרמות, דינו – מאסר שלוש שנים; אין נפקא מינה, לעניין זה, אם האדם או התאגיד היו קיימים או לא ואם התאגיד עמד להיווסד אך לא נוסד".

שימוש במסמך מזויף

סעיף 420 קובע כי "המגיש או מנפק מסמך מזויף או משתמש בו בדרך אחרת, ביודעו שהוא מזויף, דינו כדין מזייף המסמך".

להבדיל מסעיפים 418 – 419 בחוק העונשין הדנים בעבירת הזיוף עצמה, בנסיבות שונות, סעיף 420 דן בהגשה של מסמך מזויף. במקרה זה ייתכן שמגיש המסמך כלל לא ביצע בו את פעולת הזיוף, אך הוא עלול להיות מואשם מכיוון שהיה מודע להיותו של המסמך שהגיש מזויף (מחשבה פלילית).

במקרה זה יוטל על הפרקליטות להוכיח את הכוונה הפלילית שבשימוש במסמך המזויף לטובתו ו/או לטובת אחר. במקרה שהפרקליטות הפלילית עמדה בנטל הראיה וההוכחה, מגיש המסמך ייחשב כמי שביצע את פעולת הזיוף עצמו.

משכך תחול עליו הוראת סעיף 418 ש"בכוונה לקבל באמצעותו דבר", שבצידה הענישה המחמירה של 3 שנות מאסר.

זיוף בידי עובד ציבור

סעיף 421 לחוק העונשין מעניק תשומת לב מיוחדת לעבירת זיוף בידי עובד ציבור. על פי הוראות סעיף זה "עובד הציבור המזייף מסמך שהוא ממונה על עשייתו או על שמירתו, או שיש לו גישה אליו בתוקף תפקידו, דינו – מאסר שלוש שנים עם או בלי קנס; עשה כן בכוונה לקבל דבר, דינו – מאסר חמש שנים עם או בלי קנס; קיבל דבר באמצעות מסמך מזויף כאמור, דינו – מאסר שבע שנים עם או בלי קנס".

לעניין זה עובד ציבור הוא כל אחד מהמנויים בסעיף 34כד לחוק העונשין ובכללם כל עובדי רשויות המדינה; עובדי משרדי ממשלה, עריות, רשויות שיטור, כיבוי אש והצלה, מוסדות בבעלות חברות ממשלתיות וכיוצ"ב.

גם כאן, בדומה לעבירות מרמה אחרות הנוגעות לעובדי ציבור, חומרת העבירה בידי אלה נובעת מפגיעה קשה של מבצע העבירה באמון הציבור שניתן למערכת הציבורית וכן באושיות בסיסיות של שלטון החוק, סדרי מנהל תקין ואפשרות גישה לחומרים רגישים שבידי רשויות אלה אודות הציבור שחלות עליהן חובת סודיות, נאמנות ושליחות וחשיפתם לציבור הרחב ו/או הקושי הרבה באיתור עבירות מסוג זה.

מתי עבירת זיוף מסמכים תקפה?

כעולה מהגדרת העבירה בסעיף 418 בחוק העונשין, כדי להאשים בעבירה זו, חייב שיימצא אותו מסמך (סעיף 414 מגדיר "מסמך" – תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה") מזויף שזו הראיה המרכזית בביסוס העבירה. עצם קיומו של הזיוף באותו מסמך, זו כבר שאלה מאוחרת יותר להימצאותו של המסמך אשר טוענים להיותו מזויף.

לעניין זה מגדיר סעיף 414 "זיוף" – אחת מאלה: (1) עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות, (2) שינוי מסמך – לרבות הוספת פרט או השמטת פרט – בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין, (3) חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני".

הוכחת עצם הזיוף במסמך הקיים, ייעשה מצד אחד על ידי גורמים מקצועיים שיש ביכולתם להוכיח את דבר הזיוף, ומצד שני יובא כטיעון משפטי על בסיס אותה חקירה עובדתית הנוגעת להיות המסמך מזויף על ידי עורך הדין המייצג.

נעשית הבחנה לעניין האשמה בעבירה בין זיוף שנעשה על ידי אנשי מקצוע כחלק מפעילות פלילית קבועה שלהם לבין זיוף חד פעמי של אזרח תם לב שביצע זיוף ולא נתן על כך את הדעת מספיק, כמו גם היעד שלשמו בוצע הזיוף, היקף נזקי הזיוף, פגיעה בנורמות חברתיות נוספות המתלוות למעשה הזיוף וכיוצ"ב.

זיוף בנסיבות מחמירות

זיוף בנסיבות מחמירות, משנה את דרגת העבירה מעבירת עוון לעבירת פשע ומשנה על כן את הכללים הנוגעים לאשמה עצמה (קיומו של שימוע לפי הוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, איזו יחידה חוקרת תבצע את החקירה, אילו סעיפים יכללו בכתב האישום נוסף על עבירת הזיוף וכיוצ"ב).

השינוי כאמור, גם יקבע את היקף נטל הראיה וההוכחה אשר מוטל על הפרקליטות הפלילית להוכיח את האשמה. לא רק עצם קיומו של המסמך המזויף גם הנסיבות המיוחדות שבהן הוא נערך ההופכות אותו מסתם עבירת זיוף לעבירת זיוף בנסיבות מחמירות, אשר בצידה 5 שנות מאסר.

זיוף מסמכים כעבירת מס חמורה

פעולת הזיוף בהיבט הפלילי שלה היא חלק מדיני חוזים, דיני שטרות, דיני מקרקעין, דיני תאגידים, דיני מסחר ואזרחי וכן דיני מיסים – ומשכך בעבירות שבהן מעורב זיוף או שימוש במסמך מזויף, יש להיעזר בעורכי דין מומחים בתחום הפלילי שיש להם ידע, בקיאות וניסיון בכל אותם חוקים נלווים לעבירת הזיוף.

למשרדנו מומחיות בתחום הפלילי בעבירות כלכליות וצווארון לבן וכן ידע עמוק בכל התחומים המשפטיים הנלווים, כמצוין לעיל. שותפי המשרד, יוצאי רשות המיסים, השתתפו במאות חקירות שבהן נטען לעבירות זיוף מרמה והונאה של רשויות.   

שגיב בלזר ושות' - ייצוג נאשמים ונפגעי עבירות זיוף

פעולת הזיוף בהיבט הפלילי שלה היא חלק מדיני חוזים, דיני שטרות, דיני מקרקעין, דיני תאגידים, דיני מסחר ואזרחי וכן דיני מיסים – ומשכך בעבירות שבהן מעורב זיוף או שימוש במסמך מזויף, יש להיעזר בעורכי דין מומחים בתחום הפלילי שיש להם ידע, בקיאות וניסיון בכל אותם חוקים נלווים לעבירת הזיוף.

למשרדנו מומחיות בתחום הפלילי בעבירות כלכליות וצווארון לבן וכן ידע עמוק בכל התחומים המשפטיים הנלווים, כמצוין לעיל. שותפי המשרד, יוצאי רשות המיסים, השתתפו במאות חקירות שבהן נטען לעבירות זיוף מרמה והונאה של רשויות.   

עו"ד העלמת מס ועבירות מס הכנסה

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי עבירות צווארון לבן:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד

היערכות לקראת סוף שנת המס 2019: מיסוי רווחי הון בעסק

עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב הרצה בכנס סוף שנה של לשכת רואי החשבון בנצרת לשנת 2019 על היערכות לתום שנת המס.

הרצאתו עסקה בתכנונים מיוחדים לקראת סוף השנה, שיטות קיזוז הפסדים שמאפשרות לצאת מהן נשכר, והסבירה כיצד להתמודד עם מחילות חוב, רווחי הון בעסק ויתרות של בעלי שליטה בחברות?

קרא עוד

עבירת גניבה

עבירת גניבה ניווט מהיר מהי עבירת גניבה? מה נחשב בתור עבירת גניבה? מתי עבירת גניבה תקפה? עונש על גניבה לפי סעיף 384 גניבה בנסיבות מחמירות גניבה בידי עובד ציבור גניבה

קרא עוד

קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה ניווט מהיר קבלת דבר במרמה מה נחשב בתור קבלת דבר במרמה? התחזות וקבלת דבר במרמה העונש על עבירות מרמה ועל נסיבות מחמירות קבלת דבר בתחבולה איזה עו”ד

קרא עוד

הסדר טיעון

הסדר טיעון ניווט מהיר מה זה עסקת טיעון (הסדר טיעון)? סוגי הסדרי טיעון וההבדלים ביניהם יתרונות בביצוע עסקת טיעון האם ביהמ”ש חייב לאשר עסקאות טיעון? שגיב בלזר ושות’ – עו”ד

קרא עוד

כופר מס

כופר מס ניווט מהיר מהו כופר מס ולשם מה הוא נועד? מה יהיה גובה תשלום הכופר?  מתי לבקש בקשת כופר? הגדלת סיכוי המרת כתב אישום בכופר החלטות ועדת כופר שגיב

קרא עוד

צווארון לבן

צווארון לבן ניווט מהיר מהן עבירות צווארון לבן? סוגי עבירות צווארון לבן ומאפייניהם עבירת שוחד מרמה והפרת אמונים קבלת דבר במרמה עבירות ניירות ערך עבירות על חוק ההגבלים העסקיים זיוף

קרא עוד

הלבנת הון

הלבנת הון ניווט מהיר הלבנת הון – הגדרה איסור הלבנות הון בישראל ענישה בגין הלבנת כספים תהליך הלבנת ההון שגיב בלזר ושות’ – עו”ד הלבנת הון הלבנת הון הלבנות הון

קרא עוד