מיסוי חברה משפחתית לאחר תיקון 197 לפקודה

מיסוי חברה משפחתית לאחר תיקון 197 לפקודה – הוראות תחילה תחולה ומעבר

ארז שגיב עו"ד ורו"ח, מומחה למיסים – לשעבר מנהל החטיבה המקצועית במס הכנסה, שגיב בלזר ושות' – עורכי דין

תיקון 197 לפקודה מונה שינויים משמעותיים באופן מיסוי החברה המשפחתית. אסכם להלן את הוראות התחולה והתחילה וכן את הוראות המעבר, בהקשר האמור. כך, כיוון שמדובר בתחולת הוראות חוק חדשות שתחולתן מ- 1.1.14, קבע המחוקק הוראות המחייבות את החברה המשפחתית ובעלי המניות בה, לפעול בהתייחס לשתי תקופות; זו שלפני וזו שאחרי תאריך זה.

לעניין זה, על פי הוראות החוק החדשות, ניתנה לחברות שהוקמו לפני יום התחילה ואינן משפחתיות ביום זה, אפשרות להפוך למשפחתיות, אם ביקשו זאת תוך ארבעה חודשים מיום התחילה (1.8.2013) – במקרה כזה, קובע החוק, כי יראו את החברה המשפחתית ככזו רק משנת המס שלאחר הגשת הבקשה (החברה חייבת להגיש בקשתה עוד בשנת מס 2013 ולכן תחשב ככזו משנת המס 2014 ואילך).

ביקשה חברה כאמור בבקשתה להיחשב כחברה משפחתית, יראו את כל העודפים שנצברו בה עד ליום 31.12.2013 (יום הסיום) ושאילו היו מחולקים כדיבידנד, כחייבים במס – כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות בה, ואת תשלום המס בגינה יוכל כל בעל מניות לשלם עד ליום 31.12.2017 (תקופת הדחיה – 4 שנים).

יש לציין, כי ההוראות לגבי דחיית תשלום המס בגין חלוקת הדיבידנד הרעיוני, ללא חיוב בהפרשי הצמדה וריבית, לא יחולו מקום שבעל המניות משך כספים מהחברה (גם הלוואות שנטל ממנה) בתקופת הדחיה ולא החזירם בתוך שנה מיום שנטלם האמור נכון גם במקרה שבעל המניות קיבל מהחברה הכנסות המסווגות כמשכורת, דמי ניהול, דמי ייעוץ, הפרשי הצמדה וריבית, או דיבידנד – שמקורם ברווחים שנצברו בחברה לפני 1.1.2014 ולא שולם עליהם מס ביום תשלומם (במקרה כאמור ישולם מס על אותן הכנסות לפי חלקו בדיבידנד שהיה צריך לקבל כדיבידנד רעיוני).

נציין, כי במקום שבו לחברה, אין עודפים, אזי ממילא לא עולה השאלה הנוגעת להפרדת התקופות, לפני ואחרי, יום התחולה. דברים אלה נכונים גם אם, רווחי החברה המשפחתית יצמחו מדיבידנדים עתידיים שיתקבלו בידה מחברות שהיא מחזיקה בחו"ל למשל, שהוראות התחולה והתחילה אינן חלות עליהן (שכן אלה חלות רק על החברה המשפחתית עצמה). לפיכך, מגיעים לכלל מסקנה, כי הרווחים בידי החברה המשפחתית, אם מקורם אחרי יום התחולה, הרי שהחוק אינו מתייחס אליהם בהוראות אלה, כיוון שלא מתעוררת כל בעיה לגביהם.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל