ייפוי כוח מתמשך

תוכן עניינים

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בריא וכל עוד הוא צלול לקבוע את זהות האדם שידאג לענייניו האישיים, הכלכליים והבריאותיים, כאשר זה לא יהיה מסוגל לדאוג להם בעצמו עת הפך למי שאינו כשיר לכך.

ייפוי כוח זה מאפשר לקבוע מראש את הדרכים והפעולות שבהן ינקוט מי שמונה להיות מיופה כוח לפי רצונו המפורט של מייפה הכוח (הממנה), וזאת במטרה למנוע וויכוחים בין בני משפחה ואי הבנות לגבי השאלה כיצד היה רוצה מייפה הכוח, כי ינהגו ברכושו, בגופו ובבריאותו מקום שאין הוא יכול עוד לתפקד בצורה חופשית כאדם בריא.

עבור אילו תחומים ייפוי כוח מתמשך נותן מענה?

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות לכל עניין ודבר, לרבות לענייני רכוש וגוף, ובהם לעניינים, כגון: סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויות, ניהול חשבונות בנק, ניהול נכסי מקרקעין ונכסים עסקיים, מיצוי זכויות, קבלת החלטות רפואיות ו/או בענייני רווחה, איכות חיים, סיפוק צרכים, תעסוקה, מגורים, דיור אחר, מינוי רופאים, דאגה לעניינים סוציאליים וכיוצ"ב.  

כל אדם הוא עצמאי ורצונותיו לגבי גופו ורכושו אינן תלויות בדבר אלא ברצונו שלו, ולפיכך כל ייפוי כוח שכזה יהיה שונה מאדם לאדם ומותאם באופן ייחודי למי שמעוניין בהענקתו. אין ייפוי כוח אחד דומה לשני, ולפיכך הוא אינו טכני אלא מהותי, הוא אינו אחיד ואינו גנרי אלא ספציפי וייחודי לכל מקרה ומקרה. בכל ייפוי כוח יש לקחת בחשבון את מערכות היחסים בתוך המשפחה, מצבו האישי והבריאותי של מייפה הכוח, רצונו של מייפה הכוח לגבי רכושו וגופו כל עוד הוא בחיים, ואפילו שיקולים הנוגעים לירושה הצפויה עם פטירתו, וכיוצ"ב.

חשיבות ייפוי הכוח המתמשך מקבלת משנה תוקף על רקע סכסוכים משפחתיים רבים שמתגלעים לאחר שאדם איבד כל יכולת לפעול באופן חופשי ובצלילות ברכושו, בגופו ובבריאותו. במיוחד, כאשר בני משפחה פועלים בהקשרים אלה, כאשר אין בידיעתם כל מידע כיצד היה בוחר לפעול מיופה הכוח אשר אין לו כל יכולת עתה לבטא את רצונו. מבחינת המשפחה, מדובר במצב בעייתי וייחודי אשר לא אחת מעורר מחלוקות ומלחמות ירושה עוד לפני הגיע מועד פטירת האדם.

יפוי כח מתמשך ככלי למניעת סכסוכים משפחתיים​

היערכות מוקדמת נותנת מענה נכון למימוש רצונות של מייפה הכוח באמצעים משפטיים המונעים מחלוקות מיותרות בין בני משפחה אשר לעיתים נגררות להליכים משפטיים עד מינוי אפוטרופוס שאינו נמנע עם בני המשפחה. בכל מקרה, בהיעדר ייפוי כוח מתמשך אותו יש להעדיף, וזאת בשל היערכות מוקדמת של מייפה הכוח ווידוי למימוש רצונו, הרי שקיימת אלטרנטיבה נוהגת. על פי אלטרנטיבה זו, מוגשת בקשה לבית משפט למינוי אפוטרופוס מוסכם.

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס מוסכם, ועל אחת כמה וכמה כאשר אין הסכמה בין בני המשפחה על אפוטרופוס כזה, היא הליך מורכב ומתמשך, אשר לא תמיד מאפשר לממש את רצון האדם שמונה לו אפוטרופוס, שכן רצון כזה לא קיבל ביטוי במסמך כלשהו.

כך, בניגוד למצב שבו אדם נערך באמצעות ייפוי כוח מתמשך, קודם לאירוע שפוגע בכושר השיפוט שלו ובצלילות דעתו, וקובע את אשר יש לעשות ברכושו ובגופו למקרה כאמור, הרי שבהיעדר ייפוי כוח כאמור, כל החלטה שתתקבל בעניינו בקשר עם רכושו וגופו תהיה שלא על דעתו אלא בהתאם לדעתו של מי שמונה לו כאפוטרופוס.

האם ייפוי הכח המתמשך יכול לקבוע החלטות עתידיות?​

מייפה הכוח יכול לקבוע באופן כללי, כי מיופה הכוח יקבל בשמו החלטות עתידיות, כאשר הוא משאיר בידו שיקול דעת לגבי תוכן ההחלטות ואופן ביצוען או שהוא יכול לפרט את רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות. על אף האמור לעיל, קיימות פעולות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח כדי שאלה תצאנה לפועל. כך לדוגמא בנוגע להענקת תרומות ומתנות בסכומים מסוימים או בנוגע לפעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית משפט, כדוגמת ביצוע עסקה במקרקעין.

זאת ועוד, ייפוי הכוח יכול לקבוע, כי גורם רפואי יאשר מצב ו/או פעולות בהתאם לרצון מייפה הכוח כמו גם נקבעה חובת הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי ינהל מאגר של ייפויי כוח מתמשכים, ויתזכר בהודעות שונות את מיופי הכוח כמו גם מיודעים אחרים מטעמו ו/או יקבל הצהרות ו/או יספק מידע לקרובים של מייפה הכוח וכיוצ"ב.

ייפוי הכוח המתמשך כולל, הלכה למעשה, הוראות ביצוע לפיהן על מיופה הכוח לעבוד. לצד האמור יכול הוא לקבוע אדם מיודע שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל ועל פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

עורך הדין העורך ייפוי כוח מתמשך לטובת מייפה כוח, נדרש להציג את החלופות הקיימות למקרה שבו אדם מאבד את כושרו ויכולתו להיות אחראי על גופו ורכושו. עוד חייב הוא לסייע למייפה הכוח לברר את רצונו הכן והאמיתי ולהסביר לו בצורה מפורטת את ההשלכות הכרוכות במסירת הכוח לניהול ענייניו בעתיד למיופה הכוח.

כמו כן, חייב עורך הדין לעמוד על חובות וסמכויות מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח, אפשרות היידוע והפיקוח של גורמים נוספים אודות פעולות מיופה הכוח וכן אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידו. כל זאת, לאחר שהתרשם, כי מייפה הכוח מבין את משמעות ייפוי הכוח ותוכנו וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנים ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

נציין, כי ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף, הוא המועד שבו הפך מיופה הכוח לחסר דעת, ואשר בגין מצב עובדתי זה מתעורר הצורך בהפעלת ייפוי הכוח המתמשך. יחד עם זאת, מייפה הכוח, יכול להציב תנאים לתחילת ייפוי הכוח וכניסתו לתוקף, ותנאים אלה ייבחנו לגופו של עניין, שכן בכל ייפוי כוח תנאים אלה משתנים וככלל אינם אחידים, שהרי הם תלוי רצונות מייפה הכוח.     

לייפוי הכוח המתמשך יש משמעות והשפעה גדולה ביותר על האופן שבו ייראו ויתנהלו חייו של מי שיצר את ייפוי הכוח ומינה אדם מטעמו בטרם זה נפגע ואין הוא יכול עוד לדאוג לעצמו. מכאן, קיימת חשיבות רבה, כי מי שיערוך ייפוי כוח שכזה יהיה מי שהוסמך לכך על פי דין על ידי האפוטרופוס הכללי, מיומן, יסודי ומקצועי.

אילו הגבלות קיימות בחוק לגבי עריכת ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוסף בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תוקן באמצעות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 והוספה אפשרות לביצוע הסדר שכזה ולצידה הוראות שונות הנוגעות לכך. הסדר זה מבטא תפיסה חדשה אשר מעמידה לכל אדם אפשרות נוספת, על אלה הקיימות, לדאוג לעצמו בצורה מכבדת למקרה שבו כבר לא יוכל לעשות זאת, בהיותו מוגבל מבחינה תודעתית כאשר הוא אינו צלול דעת ויכול לדאוג לצרכיו. 

ייפוי כוח מתמשך מקים מנגנון חדש שבו, מצד אחד אין אומנם פיקוח צמוד כדוגמת זה שחל, בדרך כלל, על אפוטרופוסים ממונים בעוד שמצד שני מסדיר הוא מספר איזונים ובלמים. האיזונים והבלמים שמוסדרים על ידי ייפוי כוח מתמשך נועדו לוודא כי הוא נערך מבחירה ומרצון חופשי ותוך הבנה מלאה של תוצאותיו. מנגנון זה מאפשר פיקוח על מיופה הכוח, כאשר זה נערך ומאושר על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה החייבת בדין של האפוטרופוס הכללי.

החוק מונה מספר תנאים למתן שירותים משפטיים בקשר עם ייפוי הכוח המתמשך, וביניהם ניתן למנות; מייפה הכוח ומיופה הכוח חייבים להיות מעל גיל שמונה עשרה, ייפוי הכוח המתמשך יערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי, מיופה הכוח לא יכול להיות מי שמונה לו אפוטרופוס או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף או מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל או מטפל רפואי של מייפה הכוח שאינו קרוב משפחה או מי שמספק לממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה).

נציין, כי על עורך ייפוי הכוח חלה חובה להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי והוא ייכלל במרשם מיוחד שנוגע לעניין זה, וזאת לצד עותק ממנו אשר יישאר בידי עורך הדין שעורך אותו. רק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת. כך, וככל שנדרש, יש לצרף לייפוי הכוח המתמשך חוות דעת מומחה אם היא נדרשה על ידי עורך הדין שערך את המסמך, כראיה להוכחת כשרותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך פוקע או מתבטל בהתאם לאירועים מפסיקים הכתובים בחוק; פטירת מייפה הכוח או מיופה הכוח, על פי רצון מייפה הכוח או על פי החלטת בית משפט לענייני משפחה. במקרה כאמור, יש ליידע את האפוטרופוס הכללי, וזו תכלול את פרטי הזהות של הצדדים לייפוי הכוח, עילת הפקיעה ואת מועד כניסתה לתוקף. אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופה הכוח, אזי חייב הוא להודיע על ההתפטרות בכתב למייפה הכוח ולהציג את האסמכתא לאפוטרופוס הכללי.

משרד שגיב בלזר ושות' - מומחים בליווי משפחות וניהול הון וכספים ומתמחים בעריכת ייפויי כוח מתמשכים

ידע ובקיאות בהכנת ייפוי כוח מתמשך הוא הכרח ונעשה נכון ובאופן מוצלח רק על רקע הבנה כוללת של כל צרכי מייפי הכוח; רכוש, גוף ובריאות, ויכולת הקשבה, סבלנות, הבנת הצרכים כאמור והיכולת לבטא זאת בכתב לאחר ירידה לרזולוציות גבוהות, במיוחד כדי לאתר את רצון מייפה הכוח.

השילוב בין עולמות משפטיים מתחומים שונים אשר שותפי המשרד בקיאים בהם ומשלבים ביניהם, כרואי חשבון, עורכי דין ומומחים בתחומים פיננסים, מאפשרים למשרד להעניק מעטפת מלאה ושלמה של שירותים משפטיים, גם בתחום זה, אותם מבקש הלקוח, תוך מתן פתרונות בצורה חכמה. 

עבודה המשלבת תחומי משפט שונים, מפחיתה טעויות ומאפשרת תכנון וביצוע ייפוי הכוח המתמשך בצורה המיטבית המשרתת את מייפה הכוח.

עו"ד ארז שגיב ועו"ד אלון ברמן ממשרדנו הוסמכו לעריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללינוסף על עריכת ייפוי כוח מתמשך, מוסמכים עורכי הדין הדין האמורים לערוך את המסמכים שלהלן: 

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס – מסמך הקובע כיצד ועל ידי מי ינוהלו ענייניו של אדם, במידה שבית המשפט המוסמך יחליט בעתיד כי הוא זקוק למינוי אפוטרופוס. 

מסמך הבעת רצון­ – מסמך המתייחס למקרים בהם אפוטרופוס לא יהיה מסוגל לדאוג לאותו אדם אשר הוא משמש לו כאפוטרופוס או בעת פטירתו של האפוטרופוס.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי דיני משפחה:

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד