ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך: מה זה?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. ייפוי כוח זה הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, זמן בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות בעצמו, לתת הנחיות ולקבוע מה ייעשה ברכושו, כיצד יטופלו עניינו הפרטיים ועל ידי מי אלה יטופלו בעתיד  – במידה שיגיע למצב בו לא יוכל להביע את אותו רצון בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בריא וכל עוד הוא צלול לקבוע את זהות האדם שידאג לענייניו האישיים, הכלכליים והבריאותיים כאשר זה לא יהיה מסוגל לדאוג להם בעצמו עת הפך למי שאינו כשיר לכך. ייפוי כוח זה מאפשר לקבוע מראש את הדרכים והפעולות שבהן ינקוט מי שמונה להיות מיופה כוח לפי רצונו המפורט של מייפה הכוח, במטרה למנוע וויכוחים בין בני משפחה ואי הבנות לגבי השאלה כיצד היה רוצה מייפה הכוח, כי ינהגו ברכושו ובבריאותו מקום שאין הוא יכול עוד לתפקד בצורה חופשית כאדם בריא.

מה חשיבותו של ייפוי כוח מתמשך?

חשיבות ייפוי הכוח המתמשך מקבלת משנה תוקף על רקע סכסוכים משפחתיים רבים שמתגלעים לאחר שאדם איבד כל יכולת לפעול באופן חופשי ובצלילות ברכושו ובבריאותו ובני משפחה פועלים בהקשרים אלה, כאשר אין בידיעתם כל מידע כיצד היה בוחר לפעול אותו אדם אשר אין לו כל יכולת לבטא את רצונו. מבחינת המשפחה מדובר במצב בעייתי וייחודי אשר לא אחת מעורר מחלוקות ומלחמות ירושה עוד לפני הגיע מועד פטירת האדם.

היערכות מוקדמת נותנת מענה נכון למימוש רצונות של מייפה הכוח באמצעים משפטיים המונעים מחלוקות מיותרות בין בני משפחה אשר לעיתים נגררות להליכים משפטיים ועד מינוי אפוטרופוס שאינו נמנע עם בני המשפחה. בכל מקרה, בהיעדר ייפוי כוח מתמשך אותו יש להעדיף, וזאת בשל היערכות מוקדמת של מייפה הכוח ווידוי למימוש רצונו, הרי שקיימת אלטרנטיבה נוהגת לפיה מוגשת בקשה לבית משפט למינוי אפוטרופוס מוסכם. הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס מוסכם, ועל אחת כמה וכמה כאשר אין הסכמה בין בני המשפחה על אפוטרופוס כזה, הינו הליך מורכב ומתמשך ולא תמיד מאפשר לממש את רצון האדם שמונה לו אפוטרופוס שכן רצון כזה לא קיבל ביטוי במסמך כלשהו.

כך, בניגוד למצב שבו אדם נערך באמצעות ייפוי כוח מתמשך, קודם לאירוע שפוגע בכושר השיפוט שלו ובצלילות דעתו, וקובע את אשר יש לעשות ברכושו ובגופו למקרה כאמור, הרי שבהיעדר ייפוי כוח כאמור, כל החלטה שתתקבל בעניינו בקשר עם רכושו וגופו תהיה שלא על דעתו אלא בהתאם לדעת מי שמונה לו כאפוטרופוס. לפיכך, לייפוי הכוח המתמשך יש משמעות והשפעה גדולה ביותר על האופן שבו ייראו ויתנהלו חייו של מי שיצר את ייפוי הכוח ומינה אדם מטעמו בטרם זה נפגע ואין הוא יכול עוד לדאוג לעצמו. מכאן, קיימת חשיבות רבה, כי מי שיערוך ייפוי כוח שכזה יהיה מי שהוסמך לכך על פי דין על ידי האפוטרופוס הכללי, מיומן, יסודי ומקצועי.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

ייחודו המשפטי של יפויי כח משפטי

כל אדם הוא עצמאי ורצונותיו לגבי גופו ורכושו אינן תלויות בדבר אלא ברצונו שלו, ולפיכך כל ייפוי כוח שכזה יהיה שונה מאדם לאדם ומותאם באופן ייחודי למי שמעוניין בהענקתו לאדם שהוא העניק אותו ולהסכמתו לשמש כמיופה כוח מכוח אותו מינוי. אין ייפוי כוח אחד דומה לשני ולפיכך הוא אינו טכני אלא מהותי, הוא אינו אחיד ואינו גנרי אלא ספציפי וייחודי לכל מקרה ומקרה, כאשר יש לקחת במסגרתו מערכות יחסים בתוך המשפחה, מצבו האישי והבריאותי, רצונו של מייפה הכוח לגבי רכושו וגופו כל עוד הוא בחיים, ואפילו שיקולים הנוגעים לירושה הצפויה עם פטירתו, וכיצו"ב.

 

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוסף בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והוא מבטא תפיסה חדשה אשר מעמידה לכל אדם אפשרות נוספת על אלה הקיימות לדאוג לעצמו בצורה מכבדת למקרה שבו כבר לא יוכל לעשות זאת בהיותו מוגבל מבחינה תודעתית כאשר אינו צלול דעת ויכול לדאוג לצרכיו.

ייפוי הכוח המתמשך  מקים מנגנון חדש שבו מצד אחד אין אומנם פיקוח צמוד שחל בדרך כלל על אפוטרופוסים ממונים בעוד מצד שני מסדיר הוא מספר איזונים ובלמים שמטרתם לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי ותוך הבנה מלאה של תוצאותיו. מנגנון זה מאפשר פיקוח על מיופה הכוח, כאשר זה נערך ומאושר על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה החייבת בדין של האפוטרופוס הכללי. זאת ועוד, ייפוי הכוח יכול לקבוע, כי גורם רפואי יאשר מצב ו/או פעולות בהתאם לרצון מייפה הכוח כמו גם נקבעה חובת הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר של ייפויי כוח מתמשכים ויתזכר בהודעות שונות את מיופי הכוח כמו גם מיודעים אחרים מטעמו ו/או יקבל הצהרות ו/או יספק מידע לקרובים של מייפה הכוח וכיוצ"ב.

אלו תחומים מקיף ייפוי הכח המשפטי?

כך, כאשר עסקינן בייפוי כוח מתמשך, יכול הוא להיות לכל עניין ודבר לרבות לענייני רכוש וגוף, לרבות לעניינים, כגון: סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים לכספים ולהתחייבויות, ניהול חשבונות בנק, ניהול נכסי מקרקעין ונכסים עסקיים, מיצוי זכויות, קבלת החלטות רפואיות ו/או בענייני רווחה, איכות חיים, סיפוק צרכים, תעסוקה, מגורים, דיור אחר, מינוי רופאים, דאגה לעניינים סוציאליים וכיוצ"ב.  

עורך הדין העורך ייפוי כוח מתמשך לטובת מייפה כוח, נדרש להציג את החלופות הקיימות למקרה שבו אדם מאבד את כושרו ויכולתו להיות אחראי על גופו ורכושו וכן חייב הוא לסייע למייפה הכוח לברר את רצונו הכן והאמיתי ולהסביר לו בצורה מפורטת את ההשלכות הכרוכות במסירת הכוח לניהול ענייניו בעתיד למיופה הכוח, את חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בו, אפשרות היידוע והפיקוח של גורמים נוספים אודות פעולות מיופה הכוח וכן אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידו, וזאת לאחר שהתרשם כי מייפה הכוח מבין את משמעות ייפוי הכוח ותוכנו וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנים ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

האם אפשר לעשות אצל כל עו"ד יפוי כח מתמשך?

לאחר עריכת יפוי כח מתמשך על ידי עורך דין שהוסמך לכך, מופקד הוא אצל האפוטרופוס הכללי והפקדתו הינה תנאי לתוקפו. יפוי כוח זה ייכנס לתוקף רק כאשר הממנה לא מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח. בעניינים רכושיים יכול ייפוי כוח מתמשך להיכנס לתוקף במועד מוקדם יותר, וזאת לפי הוראות הממנה.

לא כל עורך דין יכול לערוך יפוי כח מתמשך, אלא רק עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מיוחדת לכך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי. 

ייפוי כח מתמשך נושא בחובו השלכות על מהלך חיינו, זמן בו איננו מסוגלים להבין ולקבל החלטות בעצמנו, ולכן עליו להיות רחב ומפורט ככל האפשר על מנת שישקף את רצונותינו באופן המיטבי ביותר. 

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

ייפוי כוח מתמשך במשרד עו"ד שגיב, בלזר ושות'

עו"ד ורו"ח ארז שגיב ועו"ד אלון ברמן

עו"ד ארז שגיב ועו"ד אלון ברמן ממשרדנו הוסמכו לעריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי האפוטרופוס הכללי. נוסף על עריכת ייפוי כוח מתמשך, מוסמכים עורכי הדין הדין האמורים לערוך את המסמכים שלהלן: 

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס – מסמך הקובע כיצד ועל ידי מי ינוהלו ענייניו של אדם, במידה שבית המשפט המוסמך יחליט בעתיד כי הוא זקוק למינוי אפוטרופוס. 

מסמך הבעת רצון­ – מסמך המתייחס למקרים בהם אפוטרופוס לא יהיה מסוגל לדאוג לאותו אדם אשר הוא משמש לו כאפוטרופוס או בעת פטירתו של האפוטרופוס.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

מאמרי דיני משפחה

הטבות וסוגיות מיוחדות – עולה חדש, תושב חוזר וותיק ורגיל, הקלות לתושבי חוץ ומס יציאה

הרצאה של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר אודות הטבות והקלות המס לעולים חדשים, תושבים חוזרים, תושבי חוץ תושבים וותיקים, ועוד.

המצגת סוקרת את מטרות פקודת מס הכנסה ותקנות מיסוי עולים חדשים ותחולתן. מביאה את ההגדרות למיהו עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר (רגיל). בוחנת את מועד שינוי התושבות לפי רשות המיסים ואת משמעותה המיסויית של שנת ההסתגלות.

במצגת סוקר עו"ד ורו"ח בלזר, את הטבות המס שנתנו לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים כולל דוגמאות והבהרות, ודן בהטבות לתושבי חוץ ובמס יציאה.

קרא עוד »

העברות בין קרובים

התיקון האחרון להוראות סעיף 62 בחוק מיסוי מקרקעין מצמצם את הפטור הנוגע להעברות בין אחים. בעבר היה ניתן להעביר זכות במקרקעין בפטור לאח או אחות ובני זוגם ללא

קרא עוד »