חשבוניות פיקטיביות

חשבונית פיקטיבית

חשבוניות פיקטיביות הן עבירות מס שעל פי הערכות רשות המיסים היקפן מגיע לכדי עשרות מיליארדי שקלים בשנה. חשבונית פיקטיבית נועדה לצורך צמצום תשלומי מס הכנסה ומע"מ תוך ביצוע עבירות מס מסוג פשע והיא פוגעות בהכנסות המדינה ובמרקם עבודתה, לכן תופעה זו הוכרזה כ"מכת מדינה".

על מנת להילחם בתופעת חשבוניות המס פיקטיביות, רשויות המס מחמירות את האכיפה כנגד מבצעי העבירה ופותחות בחקירות יזומות אשר חלקן בשלב מוקדם מתבצעות באופן סמוי. עבירות כאמור זוכות לתשומת לב גבוהה וכדי למגר את התופעה הענישה שנקבעת בבית המשפט עומדת על שנות מאסר רבות.   

מה עליך לדעת אם זומנת לחקירה על חשבוניות פיקטיביות?

במקרה בו זומנת לבירור או חקירה באזהרה בגין עבירת מס אשר קיים חשש לגביה כי מדובר במעורבות של חשבוניות פיקטיביות, בין כמי שמשתמש בחשבוניות אלה ובין כמי שמפיץ אותן, קיימת חובה להיערך לכך. 

לחקירה האמורה תהא הן השלכה אזרחית והן השלכה פלילית, אשר במסגרתן וכבר בשלבים המוקדמים מעורבת הרשות להלבנת הון ועבירות הלבנת הון, המאפשרות לחלט כספים שמקורם בעבירות מהסוג הזה.

עבירות מהסוג הזה מסתיימות בסנקציות כלכליות כבדות ובמאסרים כבדים לתקופות ארוכות בהיותן גם עבירות כלכליות וגם עבירות צווארון לבן ולא רק עבירות מס.

קיימת חשיבות רבה להכנה מוקדמת והיערכות גם במקרה שבו מדובר בתפיסות ומעצרים ולאחר הפיכת החקירה לגלויה. מומלץ להיעזר בליווי משפטי של עורך דין מיסים המתמחה בתחומים אלו, מכיר היטב את ההליכים ברשות המיסים וכן את הפסיקה והחקיקה בתחום.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

מהי חשבונית מס פיקטיבית?

חשבונית מס היא מסמך מאושר על ידי רשות המסים המהווה תיעוד לרישום במסגרת מערכת הנהלת החשבונות של העסק המאפשר את קיזוז סכום החשבונית הן לצרכי מס הכנסה (סכום החשבונית ללא מע"מ) במסגרת קביעת ההכנסה החייבת של הנישום והן לצרכי מע"מ (סכום המע"מ הנקוב בחשבונית) במסגרת קביעת גובה המע"מ שיש להעביר למנהל מע"מ על עסקאות שבוצעו בתקופה מדווחת.

במקרה של חשבוניות פיקטיביות, בעלי העסקים המדווחים עושים מניפולציות על מהות וסכום החשבונית, כדי שזו תאפשר להם לשלם פחות מס הכנסה ומע"מ, תוך ביצוע עבירות מס. בחלק מהמקרים מדובר בעסקים לגיטימיים אמיתיים וקיימים ובחלק אחר מדובר בעסקים שאינם לגיטימיים לא קיימים ולא פועלים.

תחום מיסוי זה הוא קרקע פורייה לפעילות עבריינית בתחום הצווארון הלבן המשולבת בעבירות מיסים כבדות אשר מעורבים בהם עבריינים ומשפחות פשע.

סוגי חשבוניות מס פיקטיביות:

חשבונית מס פיקטיבית יכולה להיות כל אחת מאלה ו/או שילוב שלהן בצורות שונות.

חשבונית מס פיקטיבית:

חשבונית מס שהוצאה מבלי שניתן בעבורה שירות מלא או חלקי. החשבונית יצאה שלא בהתאם לעסקה אמיתית בין הצדדים. מטרתה להגדיל את הוצאות העסק לעניין מס הכנסה מצד אחד ואת מס התשומות הנקוב בחשבונית לעניין מע"מ מצד שני. 

במקרה מהסוג הזה, בדרך כלל נמצא כי הצד המדווח על אותה חשבונית מס כהכנסה, לא דיווח ואף יתכן שהוא כלל לא קיים במערכת המס, ועד שזה מאותר, אם בכלל, חולף זמן רב, כך שבסופו של יום הוא "נעלם". התוצאה היא שהמשתמש בחשבונית המס הפיקטיבית הקטין את מיסיו בעוד שמפיץ אותה חשבונית לא שילם את מיסיו כדין.   

חשבונית מס מנופחת:

חשבונית מס שהוצאה כאשר נקובים בה סכומים גבוהים מהסכום הריאלי של העסקה או מהסכום שקבעו הצדדים ביניהם לאותה עסקה. במקרים רבים, בעלי עסקים כוללים במסגרת הוצאותיהם בעסק חשבוניות מסוג זה. כדי לטשטש את קיומה של חשבונית המס הפיקטיבית ואיתורה  הם "מלבישים" על חשבונית מס תקינה ואמיתית, סכומים שלא היו ולא נבראו בגין העסקה המדווחת. 

פעולה זו מתואמת בין הצדדים לעסקה, שכן הצד המדווח על ההכנסה מאותה חשבונית, אם בכלל הוא עושה כן, צריך להרוויח מאותה הסכמה. גם במקרים אלה מי שהיה צריך לדווח על הכנסה מאותה חשבונית לא עושה כן ו"נעלם".

חשבונית מס זרה:

חשבונית מס שהוצאה על ידי מי שלא ביצע את השירות ו/או מכר את הנכס. במקרה זה מעורבים הן מי שביצע את השירות ו/או מכר נכס והן צד ג' שאין לו קשר לאותו שירות. חשבונית מס שתמורתה נפרעה צריכה להיות מונפקת למשלם על ידי מי שנתן לו את השירות או מכר לו את הנכס. 

במקרה כזה אין שום דבר "זר" בעסקה, והכל נחשב "נקי". הנפקת חשבונית מס מהסוג הנדון, גם היא נועדה להשיג אצל עברייני המס את אותם יעדים אותם ציינו קודם באותם טכניקות ודפוסי פעולה שצוינו לעיל.

הבעייתיות המשפטית של חשבונית זרה

אי ידיעת החוק אינה פוטרת את העסק ובעליו מאחריות אזרחית ופלילית כאחד בעניין המדובר. נטל הראיה וההוכחה מוטל על אלה והוא נטל כבד אשר אינו מאפשר לבעל העסק להתחמק מהתחייבויותיו לבדוק האם מדובר בחשבונית פיקטיבית, לא כל שכן לערוך בדיקות רבות כדי לצאת ידי חובתו החוקית.  

למרבה הצער, גם במקרה כזה של אי ידיעה חושפת את בעל העסק לענישה מחמירה, אזרחית ופלילית.

איך להשמר מפני חשבוניות פיקטיביות?

כדי להימנע מאחריות פלילית בנושא חשבוניות פיקטיביות, כל בעל עסק נדרש לבצע בדיקות מינימליות, ובהן:

  • לקבל לידיו אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור תקינים ומעודכנים. עליו לבדוק אותם לפחות אחת לחודש מול פקיד שומה ומנהל מע"מ. כל בדיקה כזו יש לתעד בתרשומת שיחה ואם אפשר באמצעים כתובים.
  • לקבל לידיו את מסמכי ההתאגדות ולאמתם באופן פיזי עד כמה שניתן, לרבות תקנון, פרוטוקול זכויות חתימה, פרוטוקול אישור עסקה, תעודות זהות וכיוצ"ב.
  • לשמור בידיו את חוזה ההתקשות ולוודא ביצועו בדרך שכתובה בו על ידי הגורמים שאיתם התקשר וזיהה.
  • לוודא, כי החשבוניות אכן מונפקות על ידי אותו גורם מתקשר וזהותו אומתה מכל בחינה שהיא וכן שאלה קבועות ואין שוני ביניהן.
  • לקבל לידיו לפני כל תחילת התקשרות – המחאה לדוגמא, חשבונית לדוגמא וכיוצ"ב.
  • לבצע אימות זהות במסמכים ובשיחות עם גורמים איתם נותן השירות עובד (לקוחות וספקים שונים), וגופים מוסדיים בעיקר בנקים, כולל קבלת אישורים מתאימים.

ענישה בגין שימוש ו/או הנפקת חשבונית פיקטיבית

עבירות בקשר עם חשבוניות מס פיקטיביות מאפשרות לרשות המסים להטיל סנקציות בכמה מישורים:

פסילת ספרים: כחלק מבדיקת השומה והוצאת שומה חדשה, הן בהיבטי מס הכנסה והן בהיבטי מע"מ, ספרי העסק יפסלו ותוצא שומה לפי מיטב שפיטה אשר תכלול את פסילת ספרי העסק וכתוצאה מכך ייווצרו חובות לתשלומי מס גבוהים ביותר.

קנסות וריביות: השומות החדשות לפי מיטב השפיטה תכלולנה ריביות, הצמדות וקנסות ובשל העיסוק בחשבוניות פיקטיביות, רשות המסים לא תפחית אותם ואלה יכולים להגיע למאות אלפי שקלים, כתלות בגובה העסקאות שדווחו.

כפל מס: סעיף 50 לחוק מס ערך מוסף מאפשר להטיל כפס מע"מ בגין אותן חשבוניות פיקטיביות.

מאסר: פס"ד שניתן כנגד בעל עסק בשל חשבוניות מס פיקטיביות כולל מאסרים לתקופות ארוכות לאחר הגשת כתבי אישום חמורים. כאשר מדובר בעבירות פשע, פרקליטות מיסוי וכלכלה אינה מוכנה להגיע להסדרים ללא מאסר ובטרם הוגש כתב אישום רשות המסים אינה מוכנה לסגור את התיק בכופר.

אחריות מנהלים: אחריות זו כבדה ומנהלי הכספיים בעסק יכולים למצוא עצמם עוברים עבירות מס, הלבנת הון ועבירות כלכליות אחרות, בין שבידיעה ובין שלא. במקרה כזה הם יצורפו לחקירה באזהרה, ביחד עם רואה החשבון של העסק ויוגש גם כנגדם כתבי אישום חמורים.

חשוב לדעת: במקרים מסוימים קיימת אפשרות להגשת בקשה לכופר. הסיכויים, כפי שציינו כאמור לעיל, לאישור בקשת הכופר על ידי מנהל מחלקת חקירות ברשות המסים אינם גבוהים ותלויים בעיתוי הגשת הבקשה ובחומרת המעשה. לכן נדרשת מיומנות מקצועית מיוחדת של עורך דין מיסים שיודע האם ומתי נכון לבקש זאת.

לקבלת ייעוץ השאר פרטים:

דבר ישירות עם ארז:

מידע מקצועי להרחבה:

מאמרים בנושא חשבוניות פיקטיביות