חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חוות דעת משפטית במיסים

חוות דעת משפטית בתחום המיסים: מטרות ושימושים

חוות דעת משפטית נועדה לתת מענה לשאלה בתחומי מיסוי העומדת במחלוקת. מטרתה על דרך ההסתמכות להגן על הלקוח, מבקש חוות הדעת, מפני חשיפה להליכים פלילים.

חוות הדעת שניתנת בשאלה מסויימת מיועדת לידיעת מבקשה ולשימושו בלבד, ולכן אין להעבירה לאחר לצורך הסתמכות על האמור בה, אלא באישור מראש בכתב מאת החתומים עליה. אין לעשות בחוות הדעת כל שימוש, שאינו השימוש שלמענו חוות דעת זו ניתנה, אלא אם כן נקבע במפורש באותה חוות דעת.

 

על מה נסמכת חוות דעת בענייני מיסים?

חוות הדעת צריכה להגדיר את השאלה המשפטית אשר עליה היא אמורה לענות ועליה להיות מוגדרת ותחומה, וזאת כדי שהמענה בחוות הדעת יהיה מדויק ונסמך על העובדות שהיא מתארת, שכן כל שינוי עובדתי, כזה או אחר, יכול לשנות את מסקנת חוות הדעת של מחווה הדעה.

חוות הדעת לעולם נסמכת על מסכת העובדות ו/או הנתונים המפורטים בה ועליהם בלבד, ואלה נמסרים ומאושרים על-ידי מי שביקש את חוות הדעת, שכן כמו בכל חוות דעת אמתותם ו/או נכונותם לא נבדקת על ידי החתומים עליה.

העובדות בחוות הדעת מהוות בסיס להנחות שנדרשות כדי לענות על השאלה המצריכה מענה בחוות הדעת המבוקשת, וזו ניתנת על פי מיטב הבנת מחווה הדעה את הוראות החוק ותכליתו, הפרקטיקה הנהוגה, הפסיקה, הספרות המשפטית ודעות מומחים, והכל נכון ליום החתימה על חוות הדעת.

לעניין זה, ככל שייעשה לעניין זה שימוש שלא הותר במפורש, יש ויתכן כי מחווה הדעה יתכחש לכך ואילו מקבל חוות הדעת ייצא ניזוק מכך, שכן לעיתים חוות הדעת נועדה לעניין מסוים והיא יכולה להשתנות מעניין לעניין.

מתי חוות דעת מקדימה יכולה לסייע? ​

לעניין זה חשוב לציין, כי ככל שחוות הדעת מקדימה את האירוע שבבסיס השאלה המשפטית, כך יסודותיה חזקים יותר. חוות דעת שניתנת לאחר שמבקשת חוות הדעת ביצע את הפעולה אשר בגינה הוא מבקש חוות דעת מאבדת מערך ההסתמכות עליה שכן היא מאשררת את הפעולות שבוצעו ומהווה בסיס להמשך ביצוען – לעניין זה ניתן לטעון על המשך הסתמכות על חוות הדעת.  

יצוין, כי סעיף 131ד לפקודה קובע, כי בתנאים מסוימים, "מי שקיבל חוות דעת ידווח על כך בדו"ח שהוא חייב בו לפי סעיף 131 המוגש לשנת המס שלגביה מובא בחשבון יתרון המס, בטופס שיקבע המנהל, ובלבד שלא תידרש מסירתה של חוות הדעת לרשות המסים; בדיווח כאמור יפורטו כל אלה בלבד: (1) עצם קבלת חוות הדעת; (2) הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת; (3) סוג סוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת; בסעיף זה, "סוגיית המיסוי" – ניכויים, פחת, סיווג הכנסה, סיווג הוצאה וכל סוגיה אחרת שיקבע המנהל". מכאן, שעל מקבל חוות הדעת, לכלול במסגרת הדוח שהוא מגיש לשנת המס באור כמבוקש על פי הוראות הסעיף כאמור. יחד עם זאת, לא כל אחד או בכל מקרה נדרש לעשות כן, ולפיכך יש לבדוק כל מקרה לגופו ולהתייעץ לעניין זה עם מחווה הדעה.

האם רשות המיסים מחוייבת לקבל חוו"ד של מומחה מיסוי? ​

אין ודאות כי העמדה המוצגת בה תתקבל על ידי רשויות שיפוטיות או מעין שיפוטיות, לרבות רשות המיסים בישראל, במידה שיובא העניין שבחוות הדעת ויידון בפניהן. מכאן, חוות הדעת לא חייבת להיות מקובלת על רשות המיסים.

חוות דעת משפטית במיסים במשרד שגיב בלזר ושות'

חשוב לבחור עורכי דין מומחים בתחום ובעלי ניסיון רב בכתיבת חוות דעת אשר מתקבלות אצל רשות המיסים.

משרד שגיב בלזר ושות' מתמחים במיסוי אזרחי ופלילי ומעניק שירותים בכל תחומי המס. שותפי המשרד עו"ד ורו"ח ארז שגיב, מי שהיה מנהל החטיבה המקצועית ברשות המיסים ועו"ד ורו"ח יגיל בלזר מי שהיה עוזר למשנה למנהל רשות המיסים, עסקו בעת מילוי תפקידיהם וכן לאחר פרישתם מרשות המיסים בעשרות אלפי תיקים וסוגיות מס.

לשניהם ניסיון בכתיבת מאות חוות דעת בנושאי מס שונים, לרבות בסוגיות העוסקות בנושאי מיסוי פלילי, עבירות מס, תכנון מס, מיסוי בינלאומי, מס הכנסה, מע"מ ומכס ועוד.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל

מאמרי מיסים: