חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הערות אודות המיסוי בתוכנית ההתנתקות

ארז שגיב, עו"ד ורו"ח

לשעבר מנהל המחלקה המקצועית ברשות המיסים

ביטול זכויות לגבי מקרקעין ופינוי מטלטלין. כאמור בהוראת החוק, זכות מכל סוג שהוא, של ישראלי, לרבות תאגיד ישראלי, לגבי מקרקעין בשטח מפונה, בטלה החל ביום הפינוי, בין אם בעל הזכות זכאי לפיצויים לפי חוק יישום תוכנית ההתנתקות ובין אם לאו. כל הסכם שענינו זכות לגבי מקרקעין, מכל סוג שהוא בשטח מפונה, בין ישראלי לאחר, בטל ביום הפינוי, אם לא בוטל קודם לכן בהסכם בין הצדדים. כך, החל ביום הפינוי, לא תהא כל זכות לממש שעבוד או עיקול שהוטלו על זכות כאמור בו. מי שזכותו במקרקעין בשטח מפונה בטלה כאמור לעיל, וכן המחזיק בהם או במקרקעין אחרים המנוהלים על ידי הממונה, חייב למסור את החזקה במקרקעין לממונה, באמצעות המינהלה, ביום שבו בטלה זכותו בהם או ביום עזיבתו של המחזיק את השטח המפונה, לפי המוקדם.

המדינה לא תהיה אחראית לפינוי מיטלטלין שנמצאים בשטח מפונה לאחר יום הפינוי. יחד עם זאת, בהתאם להוראות החוק, המדינה רשאית לפנות מיטלטלין הנחזים כמיטלטלין שהיו בהחזקתו של ישראלי.

מיסוי – בטלות זכות לגבי מקרקעין, בטלות הסכמים, מסירת חזקה במקרקעין וויתור על מיטלטלין, כאמור לעיל, לא ייחשבו כמכירת זכות במקרקעין לענין חוק מיסוי מקרקעין ולפיכך לא יוטל מס שבח ומס מכירה על המוכר או מס רכישה על הרוכש זכויות כאמור. כמו כן, הם לא ייחשבו כמכירת נכס לענין פקודת מס הכנסה ולפיכך לא יוטל כל מס על הכנסה בפעולה כאמור. מסירת חזקה במקרקעין וויתור על מיטלטלין, כאמור בפרק זה, יהיו פטורים ממס לפי חוק מע"מ.

פיצוי בשל בית מגורים

לעניין זה, בית מגורים הינו בית או דירה, המשמשים או המיועדים לשמש למגורים, למעט אם שימשו ביום הקובע רק לצורכי עסק של בעל הזכות במגורים. פיצוי בקשר לבית מגורים יכול שיהיה על פי שלושה מסלולים, כמפורט להלן:

"מסלול א'" – מסלול של פיצוי בשל בית מגורים שסכומו מחושב לפי סוג בית המגורים ושטחו, כמפורט בסעיף 2 בתוספת השניה לחוק;

"מסלול ב'" – מסלול של פיצוי בשל בית מגורים שסוכמו מחושב לפי סוג בית המגורים ושטחו, בתוספת סכום המשתנה לפי ותק המגורים, כמפורט בסעיף 3 בתוספת השניה לחוק;

"פיצוי לפי שומה פרטנית" – פיצוי כאמור בסעיף 37 לחוק ובסעיף 4 בתוספת השניה לחוק.

מיסוי – ללא כל קשר לזכאות לפיצוי, כל המקבל פיצוי בהתאם לקבוע דלעיל, סכום זה לא ייחשב בידיו כהכנסה לענין פקודת מס הכנסה, או לפי חוק מיסוי מקרקעין. כמו כן, קבלת פיצוי כאמור לא תיחשב כמכירה בפטור ממס לענין פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין, ובמקרה כזה לא יוצא המפונה נפגע כיוון שעצם הפיצוי בשל הדירה ממנה הוא מתפנה לא תשלול ממנו קבלת פטור לפי חוק מיסוי מקרקעין במידה שמכר דירה אחרת אשר לגביה הוא מעונין לקבל פטור ממס לפי פרק חמישי 1. שיפוי בשל מס רכישה מי שזכאי לפיצויי בשל בית מגורים, שמתקיימים בו תנאים מסויימים, זכאי לשיפוי מאוצר המדינה בסכום השווה לסכום מס הרכישה ששילם בשל רכישה של דירת מגורים אחרת בתוך חמש שנים מהיום הקובע. השיפוי יינתן בשל רכישה של דירת מגורים אחרת אחת בלבד. השיפוי לא יעלה על סכום מס הרכישה שהיה משולם אילו שווי הרכישה של דירת המגורים האחרת היה בסכום הפיצוי שקיבל הזכאי בשל בית מגורים אחד, בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום תשלום הפיצוי עד יום הרכישה של דירת המגורים האחרת, או על מס הרכישה שהיה משולם אילו שווי הרכישה של דירת המגורים האחרת היה 2,250,000 שקלים חדשים, לפי הגבוה.

פיצוי לעסקים

בעל עסק ישראלי שעיקר פעילותו, במועד כלשהו לפני היום הקובע, היה בשטח מפונה, ושביום הקובע, לעסק, לבעל העסק או לתאגיד בשליטת מי מהם היתה זכות במקרקעין בשטח מפונה, ששימשו לצורכי העסק – יהא זכאי בשל עסק שהיה פעיל ביום הקובע לפיצוי שיקבע לפי שווי הנכסים או פיצוי לפי השווי הפיננסי, לפי בחירתו.

מיסוי – פיצוי לעסק יהא חייב במס בשיעור של 5 אחוזים (כמס מיוחד), בלא זכות לניכוי, לזיכוי, לקיזוז, לפטור, להנחה או להפחתה כלשהם. על אף האמור בכל דין, לא יוטל על פיצוי לעסק בידי זכאי כל מס או תשלום חובה אחר, למעט המס המיוחד. קבלת פיצוי כאמור לעסק לא תיחשב כהכנסה, לרבות רווח הון, כהגדרתה בפקודת מס הכנסה ולא כמכירת זכות במקרקעין כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין.

במועד תשלום הפיצוי לעסק תנכה המינהלה מהפיצוי את המס המיוחד ותעבירו לפקיד השומה ב- 15 בחודש שלאחר יום תשלום הפיצוי. המנהלה תגיש לפקיד השומה דו"ח המפרט את מקבלי הפיצוי לעסק ואת המס שנוכה מהפיצוי לגבי כל אחד מהם ויראו את המס המיוחד כמס שהמינהלה חייבת בניכויו לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה והוראות הפקודה האמורה יחולו בהתאם.

פיצוי לעסק שניתן לעוסק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו לפי סעיף 12 לחוק מע"מ; לענין זה, "עוסק" ו"עסקה"- כהגדרתם בחוק מע"מ.

במכירת מניה בחברה שקיבלה פיצוי לעסק, במסגרת חישוב הרווחים הראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 94ב(ב)(1) לפקודת מס הכנסה, יזוכה גם המס המיוחד. ואולם סעיף 94ב(א)(2) לפקודת מס הכנסה לא יחול על רווחים שמקורם בפיצוי לעסק.

בתאגיד הזכאי לפיצוי לעסק, שהוחל בפירוקו בסמוך לקבלת הפיצוי, לענין סעיף 93(א)(3) לפקודת מס הכנסה לא יובא בחישוב התמורה בעד המניות או הזכויות האחרות של חבר בו, חלק יחסי מסכום הפיצוי לעסק כיחס חלקו של החבר בזכות לרווחים בתאגיד לכלל הזכויות לרווחים בתאגיד; הוראה זו תחול בפירוק תאגיד שהושלם בתוך שלוש שנים מיום הפינוי, אלא אם כן האריך מנהל רשות המסים בישראל את התקופה.

השארת פרטים לקבלת ייעוץ

לקשר ישיר עם עו"ד שגיב

סלולרי

ווטסאפ

אימייל